Användarvillkor - Leverantör (Företag)


Leverantör

1. ALLMÄNT

Juridium AB, med organisationsnummer 559198-4728 tillhandahåller en digital tjänst (“Tjänsten”) där privatpersoner, föreningar och företag (“Konsumenter”) kan beskriva uppdrag de önskar få utförda. Företag (“Leverantörer”) får tillgång till beskrivningar av dessa uppdrag och kan kontakta utvalda konsumenter för att erbjuda sina tjänster.

Detta avtal och tillhörande villkor gäller för alla leverantörer som använder tjänsten via Juridium. Villkoren i detta dokument benämns som ”Avtalet”. Avtalet anses vara bindande i dess helhet från och med det datumet då leverantören godkänner det.

2. GRUNDKRAV

Grundkraven för att leverantören ska få möjlighet att ansluta sig till tjänsten är att

• Leverantören ska inneha F-skattsedel

• Leverantören ska vara momsregistrerat

• Leverantören ska vara skuldfri hos Kronofogden

• Leverantören ska följa gällande svensk rätt och lagstiftning samt följa vägledning och rekommendationer från Allmänna reklamationsnämnden (ARN), Konsumentombudsmannen (KO) och andra väsentliga myndigheter i händelse av tvist med konsument.

• Uppfyllda branschspecifika krav för att ha möjlighet att åta sig vissa ärenden

3. ANVÄNDARE

Kontaktuppgifter, annat innehåll eller underlag i övrigt som återfinns i uppdragsbeskrivningen med stöd av Juridium.se är tillhörande Juridium. Detta innebär att leverantören inte får använda information i annat syfte än att erbjuda sina tjänster som direkt svar på den aktuella förfrågan skapad av konsumenten. Tjänsten får uteslutande användas av leverantören i syfte att tillgodose sig information för eget bruk. Leverantören får således inte ge tillgång till eller sprida informationen som erhållits genom tjänsten till tredje part.

4. TILLHANDAHÅLLANDE AV TJÄNST

Vid tillfällen då tjänsten är under teknisk drift i syfte att uppdatera eller förbättra tjänsten äger Juridium rätt att begränsa tillgängligheten till tjänsten i den utsträckning som det anses vara skäligt och nödvändigt. Kompensation kommer inte kunna utkrävas vid sådana situationer som avser tekniskt underhåll eller optimering av tjänsten.

5. ANSVAR OCH ANSVARSBEGRÄNSNING

Leverantören ansvarar för att allt innehåll som leverantören laddar upp eller på annat sätt genererar i tjänsten är korrekt, inte kan upplevas som kränkande eller stötande, inte strider mot lag eller tredje parts rättigheter, samt att eventuella tillstånd som behövs enligt lag eller annan föreskrift har erhållits. Detta gäller även innehållet på andra webbplatser som leverantören länkar till i eller genom tjänsten.

Juridium äger rätt att vidta åtgärd och radera innehåll som har publicerats av leverantören om innehållet anses strida mot lag eller vara olämpligt i övrigt.

Leverantören är skyldig att ersätta skada som åsamkat Juridium genom att leverantören brutit mot avtalet eller på annat sätt förfarit vårdslöst.

Juridium kan ej hållas ansvarigt för kostnader eller förlorade intäkter som leverantören erhållit till följd av användandet av tjänsten. Om Juridium ändå skulle hållas ansvarig för detta är ansvaret begränsat till högst det belopp som leverantören betalat för tjänsten.

Juridium är inte part i de affärsöverenskommelser som ingås mellan leverantörer och konsumenter.

6. REKLAMATION

Reklamation är möjlig med stöd av den så kallade trygghetsgarantin. Det innebär att leverantören kan göra en reklamation om varken e-postadress eller telefonnummer till konsumenten som leverantören fått från Juridium är korrekt. Reklamation ska ske med stöd av följande:

• Leverantören måste ta kontakt med Juridiums kundservice senast 72 timmar, räknat under helgfria vardagar, efter att leverantören borde fått kännedom om sådan felaktighet.

• Om Leverantören har skickat ett första meddelande till konsumenten inuti tjänsten och kontaktuppgifterna då visar sig inte stämma ska ovan nämnda tidsfrist börja räknas från det att sådant meddelande skickats.

Vid reklamation återförs krediten till leverantörens konto i tjänsten efter att reklamationsgrund kontrollerats och bekräftats av Juridium.

Eventuella fel i tjänsten som upptäcks av leverantör måste reklameras skriftligen till Juridium inom sju dagar från det att leverantör upptäckte eller borde ha upptäckt felet för att rätt till ersättning ska erhållas. Eventuell ersättning är begränsad till högst det belopp som leverantören betalat för tjänsten för perioden då felet förelegat.

7. FORCE MAJEURE

Part ska vara befriad från skadestånd och andra påföljder om fullgörandet av ett visst åtagande förhindras eller väsentligen försvåras av omständighet som part inte rimligen kunnat råda över eller förutse. Som befriande omständighet kan bl.a. anses lagändringar, blixtnedslag, eldsvåda, myndighetsbestämmelse eller annan offentlig reglering, krig, naturkatastrof eller större fel i tele- eller datanät.

8. PERSONUPPGIFTER

Parterna kan inom ramen för avtalet komma att behandla personuppgifter. Parterna är överens om att vardera part är personuppgiftsansvarig för sin egen personuppgiftsbehandling.

I den mån part lämnar ut personuppgifter till den andra parten är den mottagande parten personuppgiftsansvarig för uppgifterna och ska endast behandla uppgifterna för ändamål som ligger i linje med avtalet. Det åligger vardera part att säkerställa att behandlingen av personuppgifter sker i överensstämmelse med tillämplig lagstiftning och vidta alla lämpliga tekniska samt organisatoriska åtgärder som krävs.

I den mån Juridium måste radera eller uppdatera konsuments uppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen, eller annan tillämplig lag, har inte leverantör rätt till återbetalning för att leverantören inte längre kan se dessa uppgifter i tjänsten.

9. KONSUMENTENS OMDÖMEN OM LEVERANTÖR

Leverantören godkänner att konsumenter kan lämna omdömen om uppdrag som Leverantören utfört. Juridium kan inte hållas ansvarig för innehållet i konsumentens repsktive omdömen. Juridium åtar sig dock att inte publicera omdömen vars innehåll bryter mot svensk lag eller som Juridium på annat sätt bedömer vara olämpligt i förhållande mot leverantör.

Leverantören äger inte rätt att begära borttag eller korrigering i lämnade omdömen, men har möjlighet att svara på konsumentens omdömen. Leverantörens svar publiceras på Juridiums webbplats i anslutning till konsumentens omdöme.

Juridium förbehåller sig dock rätten att inte publicera svar som är olämpliga, står i strid med lag eller som kan uppfattas som kränkande.

10. IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

Juridium äger rättigheterna till tjänsten och allt innehåll som laddas upp eller skapas i tjänsten av leverantören och/eller konsumenten. Vid uppladdning av innehåll såsom uppgifter om leverantören, text och bilder ger leverantören Juridium oinskränkt rätt att fritt förfoga över innehållet genom att till exempel bearbeta, formatanpassa, lagra eller kopiera det och göra det tillgängligt för allmänheten oavsett mediekanal. Juridium får vidare använda innehållet i marknadsföringssyfte.

12. ÄNDRINGAR

Juridium äger rätt att ändra och göra tillägg i ”avtalet”. Om väsentliga ändringar eller tillägg görs meddelas leverantören om detta genom anslag i Tjänsten senast en (1) månad innan ikraftträdandet.

Juridium äger rätt att ändra utseende, funktionalitet och innehåll i tjänsten utan att i förväg meddela Leverantören om detta.

11. ÖVERLÅTELSE

Leverantörs rättigheter och skyldigheter enligt ”avtalet” får inte helt eller delvis överlåtas på någon annan utan Juridiusm skriftliga medgivande. Om leverantör byter företagsform ska nytt avtal tecknas.

Om Juridium medger överlåtelse svarar den tillträdande leverantören solidariskt med den frånträdande Leverantören för förpliktelser hänförliga till perioden före tidpunkten för överlåtelse.

Juridium har rätt att helt eller delvis, utan samtycke från leverantör, överlåta rättigheter och skyldigheter.

12. SEKRETESS

Parterna förbinder sig ömsesidigt att inte avslöja sådan information som part mottagit från den andra parten och som är att betrakta som affärshemlighet eller på annat sätt kan antas vara konfidentiellt. Parterna skall också vidta erforderliga åtgärder för att förhindra att sådan information avslöjas av parts anställda till utomstående. Material eller uppgifter som Juridium erhåller från leverantör för att kunna tillhandahålla Tjänsten är aldrig att betrakta som konfidentiella. Om leverantören bryter mot ”avtalet” äger Juridium rätt att informera konsumenter som använder Tjänsten om detta.

13. BETALNING OCH BETALNINGSVILLKOR

Om leverantören ingått ett separat tilläggsavtal ska leverantören erlägga avgifter enligt vad som anges i sådant tilläggsavtal. Eventuell användning utöver vad som ingår i ”avtalet” faktureras månadsvis i efterskott, baserat på faktisk användning.

Om inget annat avtalats, sker betalning enligt ”avtalet” månadsvis i förskott via debitering på registrerat betal-/kreditkort. Fakturan görs tillgänglig för nedladdning i tjänsten i god tid före debitering. Ingen fakturaavgift påförs vid kortbetalning.

Leverantören är skyldig att i tjänsten tillse att giltigt betal-/kreditkort är registrerat i tjänsten i god tid före förfallodagen på respektive faktura, samt att kontot på förfallodagen medger full betalning i enlighet med fakturan.

Vid försenad betalning har Juridium rätt att ta ut påminnelseavgifter, dröjsmålsränta och inkassokostnader enligt lag. Vid utebliven betalning 30 dagar efter förfallodagen äger Juridium rätt att omedelbart fakturera hela den kvarvarande kostnaden enligt ”avtalet”.

Juridium äger rätt att överlåta samt överlämna fordringar till inkasso eller myndighet om betalning inte sker innan förfallodagen. Juridium äger rätt att vid varje tidpunkt debitera ett registrerat betal-/kreditkort för förfallna fakturor, motsvarande den totala skulden inklusive avgifter och ränta.

Om annan betalningsform är avtalad sker betalning kvartals- eller årsvis i förskott och fakturaavgift påförs fakturan.

Vid utebliven betalning äger Juridium rätt att göra avbrott i tjänsten tills leverantören fullgjort betalning. Ett avbrott påverkar inte Leverantörs betalningsansvar för Tjänsten enligt Avtalet och innebär inte rätt till avdrag för tid som tjänsten varit avstängd. Vid upprepade avbrott kan en startavgift debiteras för återaktivering av tjänsten.

14. AVTALSPERIOD OCH UPPSÄGNING 

Uppsägning av tjänsten sker genom att leverantören skriftligen eller via telefon meddelar Juridiums kundservice. Användaren av tjänsten kan således säga upp tjänsten utan bindning- eller uppsägningstid.

Oaktat vad som anges ovan äger Juridium rätt att omedelbart avbryta tjänsten om Leverantören bryter mot Avtalet, och att hålla Leverantören avstängd till dess att leverantören uppfyller villkoren i ”avtalet”. Avbrott i tjänsten enligt detta stycke innebär inte befrielse från betalningsansvar enligt ”avtalet”. Är avtalsbrottet väsentligt äger Jurdium vidare rätt att häva ”avtalet” i sin helhet, stänga av leverantören permanent och kräva ersättning för eventuella skador som åsamkats Juridiums som en direkt följd av leverantörens väsentliga avtalsbrott.

Juridium äger rätt att med omedelbar verkan säga upp ”avtalet” om leverantören har försatts i konkurs eller kan antas vara på obestånd.

Vid kostnadsfri tillgång till tjänsten löper tjänsten tillsvidare utan bindningstid. Leverantören och Juridium äger då rätt att när som helst säga upp ”avtalet” med omedelbar verkan.

15. TILLÄMPLIG LAG OCH TVIST

Svensk lag ska tillämpas på detta avtal. Tvist mellan Parterna med anledning av ”avtalet” ska i första hand lösas genom förhandling Parterna emellan. Om Parterna inte kan enas ska tvist avgöras av svensk allmän domstol.