Användarvillkor - Konsument


Tjänsteköpare

1. INLEDNING

Genom att lämna en förfrågan eller skapa ett konto på Juridium.se accepterar konsumenten de vid var tid gällande Användarvillkoren (“Villkoren”) för användning av den tjänst som Juridium erbjuder. Villkoren finns alltid tillgängliga och är uppdaterade på Juridiums webbplats.

2. SÅ FUNGERAR JURIDIUM

Nätverksdomänen www.juridium.se ägs och drivs av Juridium AB, 559198-4728, även fortsättningsvis uppkallat som Juridium. Juridium är en webbaserad plattform som erbjuder företag och privatpersoner, fortsättningsvis kallat “användare”, att hitta lämpliga advokater eller jurister. Alla våra användare har kostnadsfritt möjlighet att använda och göra en offertförfrågan genom att

  1. Användaren lämnar en skapar en komplett ifylld offertförfrågan
  2. Användarens förfrågan matchas mot samtliga av våra anslutna och registrerade företagare (advokater och jurister
  3. Upp till fem företagare besvarar användarens offertförfrågan
  4. Det är sedan upp till användaren att välja företag som givit offerten och gå vidare i sin upphandlingsprocess.

Som användare är man aldrig förpliktigad eller bunden av att välja något företag som lämnat en offert. Juridium lämnar en garanti på att samtliga av de registrerade företagen är noggrant kontrollerade. Det är endast företagare som är anslutna genom Juridium som ges möjlighet att besvara en förfrågan.

3. ANVÄNDNING AV TJÄNSTEN

Användaren av tjänsten är ansvarig för att de namn- och kontaktuppgifter som finns registrerade hos Juridium är korrekta och aktuella. Användaren ansvarar för att uppdragsbeskrivningen som användaren önskar få utfört innehåller korrekt och relevant information. Juridium förbehåller sig rätten att göra justeringar eller ändringar i användarens uppdragsbeskrivning utan att meddela konsumenten i syfte att

  1. Göra uppdragsbeskrivningen mer tydlig.
  2. Ta bort otillåtet eller olämpligt innehåll.

Juridium förbehåller sig även rätten att kontakta användaren för att inhämta mer information om uppdraget om uppdragsbeskrivningen inte anses vara fullständig.

Användaren ansvarar för det innehåll som laddas upp i uppdragsbeskrivningen eller som på annat sätt inom ramen för tjänsten har en skyldighet att inte strida mot lag. Användaren får heller inte göra intrång i tredje mans rättigheter genom att olovligen bruka eller nyttja information eller annat material som kan strida mot lag. Användaren får inte använda sig av innehåll som kan uppfattas som kränkande eller stötande av olika slag, exempelvis mot folkgrupp eller enskild individ. Detta omfattar bilder, texter eller annan information som länkas till Juridium.

Vid överträdelse mot ett eller flera av ovanstående uppställda villkor kan användarens uppdragsförfrågan komma att raderas. Vid allvarlig överträdelse/er kan användaren komma att bli avstängd att nyttja tjänsten tillsvidare. Detta innebär även att användarens konto i sådana fall raderas.

4. PERSONUPPGIFTER OCH INTEGRITETSPOLICY

Juridium AB är den part som är personuppgiftsansvarig och som även förvaltar användarens personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR) och annan relevant lagstiftning. Användarens kontaktuppgifter används för att kunna uppfylla Juridiums syfte med att inhämta information. Detta omfattar den personuppgiftinformation som är av vikt för att kunna lämna så korrekt information som möjligt till våra anslutna företagare liksom för att uppfylla ändamålet med informationsspridningen mellan de två aktörerna, användaren och företagaren. Användaren är väl införstådd med att den information som användaren ger i samband med registrering av förfrågan vidareförmedlas till de företag som besvarar tjänsteförfrågan.

För en fullständig beskrivning hur Juridium behandlar användarens personuppgifter och tillhörande information hänvisas användaren till Juridiums Integritetsskyddspolicy. 

Användaren har i övrigt alltid möjlighet att när som helst kunna ta del av sina egna uppgifter som lämnats på eller via Juridium. En begäran att få ta del av egna uppgifter kan skickas till nedanstående adress:

Kontaktuppgifter vid frågor kring hanteringen av personuppgifter:

Juridium AB
info@juridium.se

5. KONTROLLERADE FÖRETAG

Juridium AB har samlat företag (jurister eller advokater) som är kontrollerade och kvalitetssäkrade. För att vi på Juridium AB ska kunna erbjuda våra användare professionell hjälp har vi valt att ställa krav på samtliga av våra registrerade företag som förmedlar sig via juridium AB. Denna kontroll görs personligen av Juridium i samband med företagets registrering genom att

• Kontrollera om personen är registrerad hos advokatsamfundet.

• Kontrollera att det personen avlagt en juristexamen.

• Skuldfrihet hos kronofogden.

• Registrering av företag för moms och F-skatt.

• Inte är försatt i konkurs.

Prövning av ovanstående krav kan komma att ske löpande av företagen och det är av väsentligt intresse för Juridium AB att löpande se hur de registrerade företaget uppfyller de krav som ställs.

Oseriösa företag

Oseriösa företag och företag som bryter mot villkor och regler skall anmälas till:

info@juridium.se

Vid en prövning kan företaget komma att stängas av från Juridium.

6. JURIDIUMS ANSVAR

Användaren sluter avtal direkt med utföraren av uppdraget, det vill säga med företaget som användaren väljer att fullfölja sin upphandlingsprocess med. Juridium är inte part i den delen av avtalet utan utgör endast en kommunikation mellan dessa parter. Juridium frånsäger sig ansvar och kan inte lämna garantier för tjänster som utförs av Juridiums anslutna företag. Juridium kan således inte ställas till svars för skada som direkt eller indirekt uppstått i samband med ett uppdrag. Vid eventuella problem ska tvisten hanteras direkt mellan användare och det anlitade företaget. Är du som konsument osäker går däremot att kontakta oss för eventuell rådgivning i hur du hanterar klagomål och synpunkter rörande ärendet vidare.

7. IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

Juridium innehar de immateriella rättigheterna till text, bild, design samt övrigt material eller information som hålls tillgänglig för användaren av Juridiums tjänst. Juridium innehar de immateriella rättigheterna till de uppdragsbeskrivningar, inklusive bilder, som lämnas i Tjänsten av användaren. Dessa kan komma att publiceras i Juridiums kanaler och användas i marknadsföringssyfte. Vid marknadsföring döljs dock eventuella personuppgifter som berör användaren.

8. COOKIES

Vi på Juridium använder oss av cookies för att tjänsten ska fungera ordentligt.

En cookie är en liten fil med text som sparas i din webbläsare. Alla som besöker en webbplats som använder cookies ska enligt lag få information om att webbplatsen använder cookies, vad de används till och hur du kan stänga av dem.

Vi använder cookies för att samla in statistik om hur webbplatsen används. Statistiken används för att förbättra webbplatsen. Cookies används också av tekniska skäl för att spara inställningar när du använder olika tjänster på webbplatsen.

Det finns två typer av cookies, permanenta cookies och sessionscookies. Permanenta cookies lagras som en fil på din dator eller mobil under en bestämd tid eller tills du själv eller webbplatsen raderar dem. Sessionscookie lagras tillfälligt och försvinner när du stänger din webbläsare.

I vissa fall använder vi även cookies i marknadsföringssyfte. Du kan läsa mer om vilka cookies vi använder oss av, varför vi använder dem och hur du kan hantera dina inställningar för cookies i vår Cookiepolicy.

9. OMDÖMEN

Juridiums vision är att bevara en hög kvalitet i tjänsten och att kontakten mellan företagare och användare är seriös i alla steg. Juridium ser det som särskilt önskvärt att användaren lämnar ett omdöme om företagaren efter slutfört uppdrag. Användaren kan på eget initiativ lämna omdöme efter slutfört uppdrag på Juridiums webbplats. Omdömet kan genom Juridiums webbplats fyllas genom en mall med på förhand bestämda frågor. För att garantera omdömets äkthet kommer användaren behöva fylla i sitt för- och efternamn från användarens eget konto.

Användaren av tjänsten kan komma att bli uppringd av Juridiums kundserviceenhet i syfte att förbättra och utvärdera tjänsten som tillhandahålls.

10. JURIDIUMS ANSVARSFRIHET

Juridium ingår inte som en del eller som övrig juridisk part i affärsöverenskommelser eller övriga avtalsingåenden som sker eller har skett mellan användare och företag. Juridium kommer således inte ansvara för eventuella tvister som kan uppstå mellan parterna, användare och företag så som oklarheter I vid avtalets ingående, oenigheter i ett avtalsvillkor eller övriga omständigheter som är av vikt tillhörande uppdraget. Detta kan exempelvis vara oenigheter i arbetet, uppkommen skada eller utebliven betalning.

Det innebär att konsumenten inte har en rättighet att göra anspråk för ekonomisk eller annan uppkommen eller tillfogad skada med anledning av omständigheter som kan härledas till Juridium. Juridium presenterar endast, på användarens begäran, de elhandelsbolag som passar användaren bäst utifrån den information som användaren lämnat. Juridium kan aldrig lämna någon garanti eller utfästelse, eller i övrigt göra något åtagande för någon av våra samarbetspartners räkning.

Information på Juridium

Juridium AB har ett primärt syfte att aktivt iaktta att material och information som publiceras på Juridium.se är korrekt, men kan inte exklusivt garantera att all information som sprids av tredje part är korrekt. Med anledning av detta har inte användaren möjlighet att åbeoropa ansvar gentemot Juridikmedlaren med grund i att viss information som givits från tredje part är felaktig, missvisande eller på annat sätt som kan vara till men för den enskilde, det vill säga användaren.

11. E-POSTUTSKICK OCH MARKNADSFÖRING

Juridium skickar e-postmeddelanden till användare som registrerat ett konto i Tjänsten. Dessa meddelanden kan innehålla exempelvis:

• viktig information om tjänsten

• uppdateringar om användarens uppdragsförfrågan eller nyhetsbrev.

Användaren godkänner genom dessa villkor att Juridium får skicka användaren e-postmeddelanden. I alla e-postmeddelanden finns möjlighet för användaren att avregistrera sig från framtida utskick. Det går även att kontakta Juridiums kundservice för avregistrering.

12. BEFRIANDE OMSTÄNDIGHETER

Juridium är befriade från påföljd för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse om underlåtenheten har sin grund i en s.k. befriande omständighet.

Befriande omständighet ska anses bl.a. myndighetsåtgärd eller underlåtenhet, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, personalavgång, sjukdom eller annan nedsättning av arbetsförmåga, dödsfall, konflikt på arbetsmarknaden, blockad, brand, översvämning, förlust eller förstörelse av data eller egendom av väsentlig betydelse eller olyckshändelse av större omfattning.

13. SANKTIONER

Juridium äger rätt att, utan att ange specifika skäl, stänga av användare som bryter mot svensk lag eller som på annat sätt inte uppfyller gällande användarvillkor. Juridium äger rätt att neka publicering eller ta bort publicerat material om det upplevs som stötande eller olämpligt i förhållande till den verksamhet som Juridium bedriver.

Vid mindre allvarliga överträdelser mot dessa regler utdelas en varning. Vid upprepade överträdelser eller allvarliga brott mot reglerna kan användaren stängas av med omedelbar verkan. Om den information som användare publicerar på Juridium AB skulle leda till skadeståndsskyldighet för Juridium AB är användaren skyldig att hålla Juridium AB skadeslös eller ersätta Juridium AB för den skada som uppkommit.

10. ÄNDRINGAR

Juridium AB åtar sig fri rättighet att utan förvarning ändra allmänna villkor som uppställts genom detta avtal, antingen på egen hand eller om lagar och förordningar kräver förändringar liksom ny implementering. Användare uppmanas med anledning av detta att kontinuerligt ta del av de allmänna villkoren.

I den mån väsentliga förändringar görs, vilka påverkar tjänsten på ett betydande sätt för dig som Konsument, kommer Juridium dock att meddela detta innan dessa träder i kraft.

11. TILLÄMPLIG LAG - TVIST

Tvister som härleds ur något eller några av dessa användarvillkor ska avgöras i allmän domstol där Stockholms tingsrätt ska vara första instans. Eventuell uppkommen tvist ska prövas enligt svensk lagstiftning.

Juridium AB
Org nr: 559198-4728
Adress: Sundbybergs torg 1, 172 67 Sundbyberg, Stockholm
info@juridium.se