Integritetsskyddspolicy


JURIDIUM AB

Juridium är ett europeiskt företag som tillhandhåller tjänster till privata och offentliga företag (kunder) i Sverige. Juridiums huvudkontor ligger i Stockholm. Vi på Juiridium värnar om dig och din personliga integritet. Det är viktigt för oss att du ska känna dig trygg när du lämnar dina uppgifter till oss. Vi behandlar därför dina personuppgifter på ett öppet sätt med din personliga integritet i fokus.

I denna integritetspolicy, som gäller för alla som på något sätt nyttjar Juridiums tjänster och/eller på annat sätt har kontakt med oss, redogör vi bland annat för hur och varför vi behandlar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har enligt gällande lagstiftning. I personuppgiftspolicyn beskrivs vilka uppgifter vi samlar in, i vilket syfte och för vilka ändamål de samlas in. Vi beskriver den rättsliga grunden för behandling av dina uppgifter, på vilket sätt du kan ha kontroll över dina egna uppgifter samt hur du kan kontakta oss. Denna personuppgiftspolicy gäller när du använder vår webbplats samt våra tjänster som tillhanda- hålls via vår webbplats.

Det är viktigt att du läser och förstår vår personuppgiftspolicy innan du använder tjänsten!

All behandling av personuppgifter inom Juridium sker i enlighet med tillämplig personuppgifts- lagstiftning. Inom EU/EES gäller från och med den 25 maj 2018 enligt den så kallade dataskyddsförordningen (GDPR).

1. Vad är en personuppgift?

En personuppgift är all information som direkt, eller indirekt, kan hänföras till en fysisk levande person. Exempel på dessa uppgifter är e-postadresser, personnummer, men även krypterade uppgifter som kan utgöra personuppgifter om de kan kopplas till fysiska personer.

2. När samlar vi in personuppgifter om dig?

Uppgifter som du själv lämnar till oss

Vi samlar i och behandlar personuppgifter som du lämnar till oss, till exempel i samband med att du besöker vår webbplats, för att kunna hantera dina förfrågningar för att du ska kunna hitta en relevant tjänsteleverantör, när du köper en viss tjänst, när du anmäler dig till vårt nyhetsbrev, kontaktar oss eller använder våra digitala kanaler.

Vilka kan få tillgång till dina personuppgifter?

Anslutna och kontrollerade tjänsteleverantörer kan välja att hämta dina kontaktuppgifter efter att ha läst en anonymiserad version av din förfrågan. Vi har avtal med dessa leverantörer som bland annat innebär att de inte får sälja vidare informationen till tredje part.

Uppgifter som samlas in när du använder våra tjänster

När du använder våra tjänster registrerar vi information om din användning. Denna information omfattar vilka tjänster du använder och hur ditt beteendemönster är på vår webbplats. Vanligtvis uppger användaren själv sina personuppgifter i samband med lämnande av uppdragsförfrågan eller kontakt med kundservice, utom IP-adress och källa som hämtas från webbläsaren/webbservern.

3. Varför behandlar vi dina personuppgifter?

För att vi ska kunna tillhandahålla tjänster till dig måste vi behandla dina personuppgifter.

Vi behandlar dina uppgifter i huvudsak för att:

För mer information, vänligen se avsnitt 6.

4. Vad har vi för laglig grund att behandla dina personuppgifter?

För att få behandla personuppgifter krävs det att det finns en laglig grund för detta. Juridium behandlar huvudsakligen personuppgifter på följande grunder:

5. Hur länge sparar vi dina uppgifter?

Dina personuppgifter behandlas endast så länge som det är nödvändigt för de ändamål som de samlas in för. Detta kan vara så länge det krävs för att vi ska kunna fullgöra de skyldigheter som vi har med anledning av en förfrågan på din begäran eller ett avtal med dig. Vi kan komma att spara uppgifterna längre om det krävs enligt lag eller för att bevaka rättsliga intressen, till exempel om det pågår en juridisk process.

Dina personuppgifter raderas eller anonymiseras när de inte längre är relevanta för de ändamål som de har samlats in för.

6. Sammanställning av vår personuppgiftbehandling

För vilka ändamål behandlar vi dina personuppgifter?

Vilken laglig grund har vi för behandlingen?

Vilka kategorier av personuppgifter behandlas?

Hur länge sparas dina uppgifter?

Juridiums skyldighet att fullgöra rättsliga förpliktelser enligt lagkrav, domslut eller myndighetsbeslut, t.ex. enligt bokföringslagen.


Fastställa, göra gällande och utöva/försvara oss mot rättsliga anspråk

Uppfyllande av rättslig förpliktelse. Denna insamling av dina personuppgifter krävs enligt lag. Om uppgifterna inte lämnas kan Juridiums rättsliga skyldighet inte fullgöras.


Berättigat intresse.


Adress, namn, personnummer, e-post, telefonnummer, användarnamn, lösenord, uppgifter kring betalning av medlemsavgift.

Så länge det är nödvädnigt för att tillgodose vårt intresse av att fastställa, göra gällande och utöva rättsliga anspråk, t.ex. enligt lagstadgade preskriptionstider.

Behandling av dina personuppgifter för att kunna hantera kundserviceärenden.

Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt och ditt berättigade intresse av att hantera kund-serviceärenden. Vidare föreligger en avtalsenlig förpliktelse för oss att ge dig kundservice enligt ”Användaravtalet”.

Kontaktuppgifter, t.ex. e-post, korrespondens, kontouppgifter, personnummer.


Hantera förfrågningar, t.ex. frågor om våra tjänster.

Ta emot användarens förfrågan via Juridiums webbformulär

Ta emot eller eventuellt komplettera användarens förfrågan via telefon

Publicera förfrågan samt kontaktuppgifter för anslutna och kontrollerade leverantörer


Berättigat intresse.

Behandlingen är nödvändig för att fullgöra det avtal vi ingått med användaren för att leverera vår tjänst.


Beskrivning av uppdraget

Identitetsuppgifter t.ex. för- och efternamn.

Kontaktuppgifter, så som adress, postadress, län, kommun, telefonnummer samt e-postadress.

Kundinteraktioner t.ex. journalanteckningar, utskick.

IP-adress


Vi behåller dina personuppgifter för detta ändamål så länge du har ett aktivt konto hos oss. Vid radering av kontot eller när kontot varit inaktivt i 36 månader raderar vi dina personuppgifter och behåller endast den anonymiserade versionen av din förfrågan.

Hantera kundförhållandet, t.ex. registrera dina uppgifter i vårt kundregister, skicka aviseringar, kommunicera med om kundförhållandet etc.


Möjliggöra kommunikation om ett uppdrag mellan konsument och leverantör i Tjänsten.

Fullföljande av avtal samt i vissa fall en intresseavvägning om avtalet om att tillhandahålla dig en tjänst ingåtts med en juridisk person.

Identitetsuppgifter t.ex. för- och efternamn.

Kontaktuppgifter så som adress, telefonnummer och e-postadress.

Kundinteraktioner t.ex. journalanteckningar och utskick.

Uppgifter om dina inköp och eventuellt tidigare tillhandahållna tjänster.

Vi behandlar dina personuppgifter för detta ändamål så länge du har ett aktivt konto hos oss. Vid radering av kontot eller 36 månader efter din senaste aktivitet i Tjänsten raderas uppgifterna.


För att administrera och leverera våra tjänster, ex. ditt kontoinnehav.

Fullföljande av samtycke enligt artikel 6.1.a Förordning (EU) nr 2016/679. I de fall då känsliga personuppgifter behandlas görs det med stöd av ditt uttryckliga samtycke och endast då det är nödvändigt för att tillhandahålla tjänsten/tjänster som du efterfrågat.

Identitetsuppgifter t.ex. för- och efternamn.

Kontaktuppgifter så som adress, telefonnummer och e-postadress.

Kundinteraktioner t.ex. journalanteckningar och utskick.


Information om ditt kontoinnehav.

Övrig information som sparas av användaren.

Vi behåller dina personuppgifter för detta ändamål så länge som du har ett aktivt konto hos oss. Vid radering av kontot eller när kontot varit inaktivt i 36 månader raderar vi dina personuppgifter och behåller endast den anonymiserade versionen av din förfrågan.

För att marknadsföra våra och våra samarbetspartners tjänster i syfte att tillhandahålla relevant information och erbjudanden.

Berättigat intresse.

Identitetsuppgifter t.ex. för- och efternamn.

Kontaktuppgifter så som adress, telefonnummer och e-postadress.

Kundsegment, t.ex. uppgift om vilket kundsegment du tillhör

Geografisk information

IP-adress, logginformation


Två år efter att du senast varit aktiv hos oss på Juridium, till exempel genom att skicka en förfrågan, logga in på ditt konto eller kontakta vår kundtjänst.

Kundsupport. Hantera inkommande kundtjänstärenden samt kontakta användare när vi behöver information eller åtgärd från dem eller vill erbjuda dem service gällande användarkonto, abonnemang eller uppdragsförfrågan.


Denna behandling av dina personuppgifter gör vi med stöd av en så kallad intresseavvägning där vi bedömer att behandlingen inte kränker din integritet på väsentligt sätt.

Identitetsuppgifter t.ex. för- och efternamn.

Kontaktuppgifter så som adress, telefonnummer och e-postadress.

Kundengagemang, t.ex. vilka förfrågningar du skickat tidigare, vad du valt för offert.

Innehåll i förfrågan och användarkonto

Meddelanden, chatt och användargenererad data, motsvarande vad användaren själv kan se.


Vi behåller uppgifterna i upp till 36 månader efter din interaktion med Kundservice.


Genomföra marknads-/kundundersökningar i syfte att utvärdera våra tjänster. Behandlingen är nödvändig för att få information om din och andra kunders uppfattning om våra tjänster.

Berättigat intresse.

Identitetsuppgifter t.ex. för- och efternamn.

Kontaktuppgifter så som adress, telefonnummer och e-postadress.

Svarsresultat

Kundsegment

Geografisk information

E-postadresser

Enhetsdata

Svaren från undersökningarna är anonyma och uppgifterna utgör därför inte personuppgifter.


Vi behandlar dina personuppgifter för detta ändamål så länge du har ett konto i Tjänsten och i upp till 12 månader efter att ditt konto har raderats.

Livscykelhantering, t.ex. för att felsöka, förbättra, logga, optimera, utveckla och testa våra system, produkter och tjänster.

Berättigat intresse.

Användargenererade uppgifter, t.ex. uppgifter om dina interaktioner på våra system och tjänster.

IP-adress, logginformation.

Namn

E-postadress

Telefonnummer

IP-nummer

Enhetsdata och besökskälla


Sparas endast så länge det är nödvändigt för ändamålet.

Vi kommer att ge information till samtliga tjänsteleverantörer som kan vilja erbjuda offert för ditt projekt.

Informera leverantörer om inkomna förfrågningar. Uppdatera konsumenten om status kring sin egen förfrågan. Förmedla kontaktinformation, meddelanden och offerter mellan konsumenten och de leverantörer som kontaktat konsumenten genom tjänsten.


Fullföljande av samtycke enligt artikel 6.1.a Förordning (EU) nr 2016/679.


Behandlingen är nödvändig för att fullgöra det avtal vi ingått med användaren för att leverera vår Tjänst.

Namn, adress, postadress, telefonnummer, samt e-postadress.

Beskrivning av uppdraget inklusive eventuella bilder

Fritextinformation från meddelanden och chattfunktion.


Sparas endast så länge det är nödvändigt för ändamålet. Dock längst i 36 månader.

Insamling och underhåll av prospektdatabas

Upprätthålla en företagsdatabas bestående av potentiella kunder (prospekt) som vår säljorganisation kan kontakta med erbjudande om att ansluta till Juridiums tjänster


Denna behandling av dina personuppgifter gör vi med stöd av en så kallad intresseavvägning där vi bedömer att behandlingen inte kränker din integritet på väsentligt sätt

Organisationsnummer, som sammanfaller med personnummer för enskilda firmor.

Firmatecknare

E-postadress

Telefonnummer

IP-adress


Så länge vi har anledning att tro att uppgifterna är företagsuppgifter sparar vi dem i vår prospektdatabas. Om vi får kännedom om att ett företag avvecklats och uppgifter därmed är att betrakta som personuppgifter raderar vi dem skyndsamt. Facebook och Instagram behåller dina uppgifter i 3 månader efter att du skickat in formuläret.


Ta emot och publicera en konsuments omdöme om en leverantör eller en leverantörs svar på ett omdöme för att öka kvaliteten och tryggheten i Tjänsten

Denna behandling av dina personuppgifter gör vi med stöd av en så kallad intresseavvägning där vi bedömer att behandlingen inte kränker din integritet på väsentligt sätt.

Användaren uppger själv sina personuppgifter i samband med lämnande av omdömet eller svaret. IP-adress samlas in automatiskt.

Namn.

Telefonnummer.

Innehåll i förfrågan som omdömet avser. som omdömet avser.

Innehåll i omdömet eller svaret.

IP-adress.

Vi behåller dina personuppgifter för detta ändamål så länge du har ett aktivt konto hos oss. Vid radering av kontot eller när kontot varit inaktivt i 36 månader raderar vi dina personuppgifter och behåller endast en anonymiserad version av omdömet.


7. Var behandlas dina personuppgifter?

Som utgångspunkt behandlas dina personuppgifter inom EU. Vi strävar alltid efter att dina personuppgifter ska behandlas inom EU/EES och alla våra egna IT-system finns inom EU/EES. Oavsett i vilket land dina personuppgifter behandlas vidtar vi alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att skyddsnivån är hållbar.

8. Dina rättigheter

Rättelse och tillgång till dina personuppgifter

Som registrerad har du rätt till att när som helst begära rättelse av felaktiga, ofullständiga eller missvisande uppgifter eller ändra de personuppgifter som du lämnat. Du har även rätt att komplettera med ytterligare uppgifter om något relevant saknas.

Du har också rätt att ta del av vilka personuppgifter vi har registrerat om dig. Detta gör du genom att begära ett så kallat registerutdrag. Begäran om registerutdrag gör du på särskild blankett.

Återkalla samtycke med framtida verkan

Behandlar vi dina personuppgifter på den rättsliga grunden samtycke ha du rätt att när som helst återkalla ditt fortsatta samtycke avseende framtida behandling genom att kontakta oss på de kontaktuppgifter som anges nedan. Sådan återkallelse kan ske helt eller delvis.

Motsätta dig behandling

Du har rätt att motsätta dig behandlingar som vi utför med stöd av en intresseavvägning, det kan dock utgöra att vi inte kan erbjuda dig vissa funktioner.

Du kan när som helst avsäga dig kommunikations- och reklamutskick. Du kan avregistrera dig genom att klicka på en länk i det aktuella utskicket eller kontakta oss. (Se kontaktuppgifter, 10).

Begränsning av behandling

Du kan även ha rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Om du begär att behandlingen av dina uppgifter ska begränsas kan det dock medföra att vi inte kan uppfylla våra eventuella skyldigheter gentemot dig under den tid som behandlingen begränsats.

Dataportabilitet

För det fall du vill flytta dina uppgifter från oss har du även rätt att få en kopia på de personuppgifter som rör dig samlade i ett strukturerat, maskinläsbart format (rätt till dataportabilitet). Denna rätt omfattar endast uppgifter som du har själv har delat med oss.

9 Särskilt om cookies

När du besöker vår hemsida använder vi cookies. Vänligen se vår cookiespolicy.

10. Klagomål avseende vår behandling av dina personuppgifter

Är du missnöjd med vårt sätt att behandla dina personuppgifter ber vid dig att i första hand kontakta oss. För ytterligare information om personuppgiftshantering eller om du har frågor, är du välkommen att kontakta oss på:

Juridium AB

Info@juridium.se

Om du inte är nöjd med vårt sätt att hantera ditt klagomål på kan du framföra ditt klagomål till behörig tillsynsmyndighet, Integrationsmyndigheten. Kontaktuppgifter till dem hittar du här: www.imy.se

11. Ändringar i integritetsskyddspolicyn

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i vår integritetspolicy. Du hittar alltid den senaste versionen på webbplatsen. Vid uppdateringar som är av avgörande betydelse för vår behandling av personuppgifter (exempelvis ändring av angivna ändamål) kommer detta kommuniceras till dig.

Senast uppdaterad: 2023-05-11