Återbetalning av punktskatter vid industriell tillverkning

Allmänt 
I Sverige finns ett system med punktskatter som påverkar både företag och privatpersoner. Dessa skatter tas ut på specifika produkter eller tjänster och inkluderar bland annat energiskatt, som alla elanvändare betalar. Företag som bedriver någon form av industriell tillverkning är energiskatten av stor relevans eftersom tillverkande verksamheter har rätt att ansöka om återbetalning av energiskatt för den delen av energiförbrukning som är hänförlig till tillverkningsprocessen. Enligt 9 kap. 1 § lag (1994:1776) om skatt på energi (LSE) har företag med tillverkande verksamhet möjlighet att ansöka om återbetalning av betald punktskatt hos Skatteverket. Denna möjlighet är dock inte välkänd bland företag, vilket leder till att många inte utnyttjar detta stöd. För att kvalificera för återbetalning måste företag uppfylla vissa kriterier och ansöka retroaktivt, vilket innebär att återbetalning endast kan begäras inom tre år efter utgången av kalenderkvartalet, 9 kap. 7 § andra stycket. LSE

Skattesatsen för energiskatt ändras årligen och har en tendens att öka; för förevarande år 2024 ligger den på 53,5 öre per förbrukad kWh. Rätten till återbetalning är begränsad till differensen mellan det totala skattebelopp (detta varierar beroende på vilket år ansökan om återbetalning avser) som betalats och en skattesats på 0,6 öre per kWh, 11 kap. 14 § andra stycket. LSE. Det är dock en förutsättning att återbetalningen överstiger 8 000 kronor per år enligt andra stycket i 11 kap. 14 § LSE. 

Vilka verksamheter är berättigade att ansöka om återbetalning av energiskatt? 
Standarden för svensk näringsgrensindelning (SNI) är ett system som används för att klassificera företag och andra ekonomiska enheter baserat på vilken typ av ekonomisk aktivitet de är engagerade i. SNI-koderna används i det här sammanhanget för att definiera vilka företag som är berättigade till vissa typer av statligt stöd eller skattelättnader. SNI-koderna används för att beskriva verksamheten hos ett företag. Ett företag kan en eller flera SNI-koder registrerade samtidigt. På den översta nivån delas ekonomin in i stora sektorer som jordbruk, tillverkning och tjänster. Dessa sektorer bryts sedan ned i specifika kategorier. Till exempel kan sektorn för tillverkning innehålla underkategorier för tillverkning av livsmedel, kemikalier, maskiner och utrustning, etc. Av relevans är de koder som befinner sig inom spannet SNI 05–33 eftersom dessa faller under kategorin “tillverkning”. Vid bedömning av huruvida ett företag är att anse som industriell tillverkning utgör SNI-koderna endast en vägledning för Skatteverket. Det innebär att en verksamhet kan bedömas som industriell verksamhet även om den inte faller inom ramen för SNI-koderna 05–33. Det berör på att det är den faktiska verksamheten som utgör grunden för bedömningen av huruvida ett företag anses bedriva en tillverkande verksamhet medan SNI-koderna endast är vägledande.   

Vad anses utgöra en tillverkningsprocess? 
Skatteverket anser att endast den elförbrukning som direkt är kopplad till en pågående bearbetning eller förädling bör räknas som en del av tillverkningsprocessen. Det spelar ingen roll för bedömningen om de produkter som framställs senare kasseras eller om elförbrukningen sker under en period då produktionen är pausad. Enligt Skatteverket är en bearbetning att betrakta som pågående när produkten genomgår en förändring i sin karaktär. Detta kan inkludera allt från råvarubearbetning till nedfrysning av produkter, där nedfrysning definieras som processen att sänka temperaturen på icke-frysta varor till en punkt där de blir frysta, exempelvis till -25°C. Typiska tillverkningsverksamheter är bagerier, tillverkning av metaller, trävaror eller elektronik. Det kan också avse styckning av kött, beredning av fisk eller producering av charkprodukter.  

Vidare anser Skatteverket att inte bara elförbrukning i direkt produktionsteknisk utrustning räknas till tillverkningsprocessen. Även annan förbrukning som direkt bidrar till bearbetningen eller förädlingen omfattas, vilket kan inkludera elförbrukning i tillverkningshallar, lagerutrymmen för material som ingår i tillverkningen, laboratorier för driftskontroll, samt lokaler för forskning och utveckling. Exempel på sådan förbrukning kan vara uppvärmning, belysning, drift av utrustning, och luftfuktighetskontroll bland annat. Det är alltså all form av energiförbrukning som anses tjäna tillverkningsprocessen. Det är viktigt att poängtera att förbrukningen inte nödvändigtvis behöver ske i omedelbar närhet till produktionen för att betraktas som direkt kopplad till förädlingen. Förbrukningen kan anses relevant även om den sker i exempelvis en gruva eller annan mark som är geografiskt skild från produktionsplatsen. 

Tillverkningsprocessen omfattar inte elförbrukning i lokaler avsedda för lagring av färdiga produkter, huvudkontor, utbildningslokaler, personalutrymmen, eller lokaler för grundforskning. Dessa områden anses inte ha ett direkt samband med pågående förädling och är därmed inte berättigade till samma behandling enligt Skatteverkets riktlinjer. Grundforskning definieras här som forskning som syftar till att upptäcka ny kunskap utan en specifik tillämpning i åtanke. 


Krav för att erhålla återbetalning av energiskatt 
Sökande företag måste kunna visa att företaget betalat energiskatt för att kunna erhålla en återbetalning av energiskatten. Detta kan styrkas genom att uppvisa en elnätsfaktura. Om sökande företag blir vidarefakturerad för energiförbrukningen av lokalhyresvärden måste sökande företag visa att energiskatt erlagts i de vidarebefordrade fakturorna från lokalhyresvärden. Därutöver, för att erhålla återbetalning av energiskatt får sökande företag inte heller befinna sig i ekonomiska svårigheter. Med ekonomiska svårigheter avses att sökande företag inte får vara under företagsrekonstruktion, likvidation eller inlett ett konkursförfarande. Detta framgår av 12 kap. 12 § första stycket, första punkten. LSE.  

Hur går en ansökan till?  
Ansökan om återbetalning av energiskatt skickas elektroniskt till Skatteverket via deras E-tjänst inom tre år från slutet av det kalenderår eller den kalendermånad som ansökan avser. Ansökan ska vara signerad antingen av den sökande själv eller av ett behörigt ombud eller företrädare. Detta framgår av 11 kap. 16 § andra och tredje stycket. LSE.

En sådan ansökan behöver innehålla uppgifter om den totala årsförbrukningen för den sökta perioden med avdrag för förbrukningen som hamnar utanför tillverkningsprocessen. Därutöver behöver sökande företag lämna uppgifter om områdes- och anläggnings-id för elmätaren, vilket normalt går att hitta på en elfaktura. 

Ta hjälp av en jurist hos Juridium 
Det är många företag som är berättigade till återbetalning av energiskatt men missar att ansöka om det eftersom processen kan uppfattas som krånglig av olika skäl. Jurister med specialisering på området har uppdaterad kunskap gällande lagstiftning och rättspraxis, vilket är värdefullt för att snabbt avgöra om en verksamhet uppfyller kraven för att erhålla återbetalning av energiskatt.  

Genom att anlita en jurist från Juridium kan företaget spara tid medan juristen hanterar den administrativa bördan, vilket låter företaget fokusera på sin kärnverksamhet. Juristerna kan dessutom hjälpa till att säkerställa att alla nödvändiga dokument och underlag är korrekt ifyllda och inlämnade. Detta minimerar risken för avslag eller skattetillägg på grund av felaktigt inlämnade uppgifter. Om en ansökan avslås, eller om företaget inte är nöjd med beslutet, kan vi begära en omprövning eller överklaga beslutet till högre instanser.