Särkullbarn, testamente och arv

Idag är det vanligt att familjer inte endast består av gemensamma barn. När en förälder avlider är det därmed inte alltid lätt att veta vad som gäller om du är så kallat särkullbarn. Vi går igenom de viktigaste sakerna du bör känna till.

Vad innebär särkullbarn?
Särkullbarn definieras enligt lagen som ”bröstarvinge som inte är den efterlevande makens
bröstarvinge”. Det vill säga barn som inte är makarnas gemensamma. Särkullbarn har alltid rätt att få
ut sin arvslott direkt vid förälderns bortgång. För sambos gör lagen ingen skillnad på särkullbarn och
gemensamma barn i arvsammanhang då sambos inte ärver varandra. Barn till sambos har därmed
alltid har rätt att få ut hela sin arvslott direkt vid förälderns bortgång.

Vad händer om föräldern skrivit testamente?
Det är vanligt att makar skriver ett testamente där de önskar ärva varandra. Om en förälder avlider
och har skrivit ett sådant testamente har särkullbarn alltid, oavsett vad som står i testamentet,
åtminstone rätt till sin laglott. Särkullbarnet behöver då jämka testamentet för utfående av sin
laglott. Laglotten utgör hälften av arvslotten.

Vad är efterarv?
Efterarv är det arv som efterlevande make ärver av den först avlidne och som sedan ska tillfalla
särkullbarnen när den efterlevande maken avlider. Vid arvskiftet efter den först avlidne maken görs
en beräkning av den kvotandel som ska tillfalla särkullbarnen efter den efterlevande makens
bortgång. Värdet på denna del kan både öka och minska under den efterlevandes livstid.

Kan jag avstå arv till förmån för efterlevande make?
Särkullbarn har möjlighet att avstå hela eller delar av sitt arv till förmån för efterlevande make t. ex.
för att möjliggöra att denne ska kunna bo kvar i sin bostad. På så vis blir särkullbarnet i stället
dödsbodelägare i den efterlevande makens dödsbo och får ut sitt arv när den efterlevande maken
avlider.

Vad är förskott på arv
Gåvor från föräldrar till barn är enligt lag förskott på arv. När föräldern avlider ska värdet av gåvan
avräknas från bröstarvingens lott. De bröstarvingar som inte erhållit gåvor ska därmed erhålla en
större andel vid arvskiftet så att alla bröstarvingar i slutändan har erhållit ett lika stort värde från sin
förälder. För det fall att föräldern inte vill att arvet ska ses som förskott på arv går det att upprätta
ett gåvobrev i samband med gåvotillfället där detta villkor framgår.

Ta hjälp av Juridium!
Behöver du hjälp att begära jämkning av testamente eller behöver du veta vad som gäller för just dig
i samband med en förälders bortgång? Hör av dig till oss på Juridium så hjälper vi dig!