Så skiljer sig uppsägning från avsked – Vad du behöver veta om avslutande av anställning

Att förstå skillnaderna mellan uppsägning och avsked är avgörande för både arbetsgivare och arbetstagare. För att säkerställa att lagen om anställningsskydd (LAS) efterlevs är det viktigt att känna till regler och rättigheter vid avslutande av anställning. Här går vi igenom de två vanligaste sätten att avsluta en anställning och vad de innebär.


Uppsägning: En frivillig separation?

Uppsägning kan beskrivas som en frivillig separation från anställningen, men det gäller bara ur arbetstagarens perspektiv. En arbetstagare kan säga upp sin anställning när som helst och av vilken anledning som helst, med beaktande av uppsägningstiden som styrs av anställningsform, LAS, kollektivavtal och anställningsavtal.

För arbetsgivare är möjligheten att säga upp en arbetstagare mer begränsad och kräver sakliga skäl. Dessa skäl delas in i personliga skäl (som bristande prestationer eller arbetsvägran) och arbetsbrist (som brist på arbetsuppgifter eller omstrukturering). Innan uppsägning måste arbetsgivaren försöka omplacera den anställde, enligt 7 § 2 st LAS.

Vid uppsägning måste arbetsgivaren också uppfylla vissa formkrav. Arbetstagaren ska varsels om uppsägningen, och uppsägningsbeskedet ska vara skriftligt och personligen delgivet enligt 8 § LAS. Under uppsägningstiden, som minst är en månad enligt 11 § LAS, har den anställde rätt till lön och ska fortsätta utföra sina arbetsuppgifter om inte annat avtalas.

Avsked: En tvångsmässig separation?

Avsked är en mer drastisk form av avslutande av anställning och kan endast initieras av arbetsgivaren. Det kräver att arbetstagaren har gjort en allvarlig överträdelse av anställningsavtalet, exempelvis illojalt beteende, våld på arbetsplatsen eller allvarligt kontraktsbrott. Vid avsked skiljs arbetstagaren omedelbart från sin anställning utan uppsägningstid och utan omplaceringsskyldighet för arbetsgivaren.

För att ett avsked ska vara giltigt måste arbetsgivaren varsla arbetstagaren om avskedet en vecka i förväg enligt 30 § LAS, och avskedandet ska vara skriftligt och personligen delgivet enligt 19 § LAS.

Skadestånd vid felaktigt avslutande

Om du som arbetstagare har blivit uppsagd eller avskedad utan sakliga skäl kan du ha rätt till skadestånd. Skadeståndet består av ett allmänt skadestånd för kränkningen och ett ekonomiskt skadestånd för den ekonomiska skada du lidit.

Kontakta oss

Har du blivit uppsagd utan sakliga skäl eller har din arbetsgivare avskedat dig? Är du arbetsgivare och vill veta hur du ska gå till väga för att säga upp eller avskeda en anställd utan att riskera skadeståndsansvar? Hör av dig till oss på Juridium för hjälp.

Juridium – Juridik är vad vi gör!