Kan arbetsgivare registrera om jag har vaccinerats?

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) har gått ut och svarat på en vanligt förekommande fråga. Får arbetsgivaren registrera vilka på en arbetsplats som är vaccinerade? Detta är något som många arbetsgivare har kommit att fundera på under coronapandemin, och i synnerhet på sistone i samband med att allt fler har vaccinerats samtidigt som anställda i många verksamheter börjat återgå till att arbeta på kontor samt resa i arbetet igen.
Nu har IMY alltså svarat särskilt på denna fråga, och publicerat på sin webbplats. I korthet säger IMY detta:


  • All behandling av anställdas personuppgifter måste vara sakligt motiverad i den egna verksamheten och nödvändig i förhållande till syftet som uppgifterna samlades in för. Det gäller även i detta sammanhang.
  • Uppgifter om hälsa, inklusive information om någons vaccinationsstatus, är känsliga personuppgifter. De hör till de särskilda kategorierna.
  • Det är som regel förbjudet att behandla uppgifter om hälsa, och det gäller att det finns särskilt stöd för att det trots allt ska vara tillåtet. Det måste alltså finnas något passande undantag från förbudet i artikel 9 i GDPR om man ska få registrera om en person är vaccinerad eller inte.
  • Samtycke inte är en bra väg att gå, eftersom anställda anses stå i beroendeställning gentemot sin arbetsgivare.
Vi kan konstatera att svaret som IMY ger är allmänt hållet. De beskriver vilka GDPR-bestämmelser som är relevanta för arbetsgivare att ta hänsyn till.

Det kan tolkas, enligt IMY:s svar, att det i regel inte är tillåtet att registrera om enskilda anställda har vaccinerats eller inte. Men enligt IMY kan det i undantagsfall finnas situationer när det exempelvis är nödvändigt att samla in vaccinationsstatus för att arbetsgivaren ska kunna fullgöra sina skyldigheter inom arbetsrätten.

Då ämnet är relativt nytt återstår det att se vilka fler praktiska exempel på situationer som återstår. I vissa fall kommer arbetsgivaren förmodligen även att ensam behöva bedöma i det enskilda fallet.