Hur skriver jag en stämningsansökan?

Om du hamnat i en situation där du inte kommer överens med en person har du möjlighet att stämma personen. Det kan handla om att personen skadat din egendom eller inte vill ersätta en omständighet som drabbat dig i form av en skada. Det går då ta steget vidare till domstol och skicka in en stämningsansökan. Vi på Juridium går igenom stegen när du önskar stämma någon.


1. Vad är en stämningsansökan?
En stämningsansökan är en handling som inleder processen i domstol och som lämnas in till domstolen. Ansökan om stämning har i syfte att väcka en viss talan ett åtal. Ett exempel på detta kan vara att en person är skyldig dig pengar som du inte fått tillbaka trots flertalet påminnelser och uppmaningar.


2. Ska jag anlita en jurist eller kan jag skriva och skicka in stämningsansökan själv?
Lagen ställer inga krav på att en stämningsansökan ska skrivas av en jurist. Däremot rekommenderar vi starkt att du anlitar en jurist eftersom juridik är komplex. Jurister har gedigen kunskap inom dels bedömning av en viss juridisk omständighet men även i frågor som är rent processrättsliga.

Att väcka talan mot någon kan innebära stora ekonomiska risker om det inte görs i samråd med en jurist. En jurist kan även innan du skriver en stämningsansökan gå igenom hur stora chanserna är till framgång och om du eventuellt kanske borde avhålla dig från att stämma. Eftersom det finns stora risker med att missa essentiella saker som ska med i en stämningsansökan är det ofta mer kostnads- och tidseffektivt att anlita en jurist. 


3. Vad är minimikraven för en stämningsansökan att innehålla?
En stämningsansökan ska innehålla bl.a. följande:


  • Information om parterna, vem du är som stämmer och vem motparten är som du vill stämma. Ska innehålla information om bl.a. kontaktuppgifter, personnummer, adress och eventuellt ombud.
  • Yrkande, alltså hur du vill att domstolen ska döma. Exempelvis att motparten ska betala din fordran som är på X antal kronor, leverera en vara eller betala skadestånd till dig med ett visst belopp. Om du vill att din motpart ska betala för dina rättegångskostnader ska du även ta med det i denna del.
  • Grunden för yrkandet, alltså varför personen exempelvis ska betala din fordran på X antal kronor, här kan det vara att du utfört en tjänst åt personen som den är skyldig att betala dig för.
  • Bevisning, vilken bevisning du åberopar för att styrka grunden för yrkandet samt kopior på bevis, här kan det vara att ni har ett skriftligt avtal som säger att din motpart ska betala X antal kronor efter att du utfört tjänsten. I denna del ska du även förklara vad som ska styrkas med varje bevis. Om vi utgår från föregående exempel så skriver du att avtalet är till för att styrka att ni kommit överens om att personen ska betala X antal kronor efter att du utfört tjänsten. Här ska även eventuella vittnen som du vill ska höras under rättegången tas med tillsammans med vittnets kontaktuppgifter. 
  • Underskrift, din underskrift, ort, datum och namnförtydligande
4. Hur lämnar man in stämningsansökan?
Stämningsansökan lämnas in till behörig tingsrätt. Vilken tingsrätt som är behörig går inte att svara på generellt utan svaret baseras på vilka som är parter i målet men också vad saken rör. Nedan kommer exempel på behörig domstol.


  • Svarandens forum, huvudregeln är att behörig domstol är den tingsrätt på den ort som svaranden (din motpart) har sin hemvist. Är svaranden en privatperson och är folkbokförd i Sverige är svarandens hemvist där denna var folkbokförd den 1 november föregående år. Är svaranden en juridisk person är hemvisten på den ort där styrelsen för den juridiska personen har sitt säte eller om säte för styrelsen ej är bestämt eller styrelse inte finns där förvaltningen sker.
  • Avtalat forum, det händer att parterna redan i förväg skrivit vilken domstol som är behörig domstol i avtalet om eventuell tvist skulle uppkomma.
  • Skadeforum, om talan väcks med anledning av skadegörande handling är behörig domstol den domstol i orten där handlingen företogs eller skadan uppkom.
  • Konsumentens forum, när målet är mellan en konsument och en näringsidkare är behörig domstol den domstol i orten där konsumenten har sin hemvist.
  • Fastighetsforum, när målet rör en fastighet är behörig domstol den domstol i orten där fastigheten ligger.
5. Skickar man stämningsansökan till motpart?
Stämningsansökan lämnar du in till behörig domstol och behöver inte lämna stämningsansökan till din motpart. Tingsrätten som du lämnat stämningsansökan till kommer att själva utfärda stämning och begära att din motpart svarar på din stämningsansökan. 


6. Kan man komplettera med information efter att stämningsansökan är inlämnad?
Om din stämningsansökan inte uppfyller de krav som lagen stadgar eller om du inte betalat ansökningsavgiften ska domstolen begära att du kompletterar din ansökan eller betalar ansökningsavgiften. Följer du inte detta kan domstolen komma att avvisa din talan om din stämningsansökan är så ofullständig att den inte kan läggas till grund för en rättegång eller du fortfarande inte betalat ansökningsavgiften. Det är därför viktigt att du betalar in ansökningsavgiften och har med alla omständigheter samt uppgifter redan vid ansökningstillfället.


7. Hur lång tid brukar det ta från stämningsansökan till att målet är klart?
Det går inte att säga exakt hur lång tid det tar från att du lämnat in stämningsansökan till att domstolen avgör målet eftersom många mål skiljer sig från varandra och kräver olika mycket underlag innan målet kan avgöras. Det finns många exempel på omständigheter som kan påverka hur lång tid det tar, som exempelvis att domstolen har en hög arbetsbelastning eller att det införts restriktioner på grund av rådande pandemi vilket kan dra ut på tiden. Men man brukar säga att de flesta mål avgörs inom sex-nio månader från dess att ansökan är inlämnad.


8. Vad kostar det att skicka in ansökan?
Vad det kostar att stämma någon beror på summan du yrkat att motparten ska betala. Vid s.k. förenklade tvistemål (tvister där tvistesumman inte övergår ett halvt prisbasbelopp) är ansökningsavgiften 900 kr. Vid andra tvistemål där tvistesumman övergår ett halvt prisbasbelopp eller om tvisten inte rör ett bestämt belopp är ansökningsavgiften 2 800 kr.


9. Kan min försäkring täcka kostnaderna för att skriva stämningsansökan?
Om du exempelvis har en hemförsäkring har du i normala fall ett rättsskydd. Detta innebär att försäkringen kan stå för dina kostnader i rättsliga tvister upp till ett visst belopp. Rättsskyddet kan täcka kostnaderna du får för att anlita en jurist i syfte att skriva en stämningsansökan men observera att det finns en självrisk som du kan behöva betala vid rättsskydd.


Vi kan hjälpa dig!
Om du har fått nog av att en person eller företag inte vill göra rätt för sig och vill stämma personen är du välkommen att ta kontakt med Juridium. Vi kan hjälpa dig i rådgivande funktion men även företräda dig i egenskap som ombud i rätten.