Har du problem med ditt försäkringsbolag? Guide i hur du hanterar ditt försäkringsärende

I princip alla personer har en eller flera försäkringar som är avsedda att ge skydd för olika risker i livet. Mycket vanligt förekommande försäkringsformer är hemförsäkringar, olycksfallsförsäkringar och bilförsäkringar. Många gånger finns det inga hinder att ta försäkringen i anspråk om en skadehändelse inträffar men det händer att försäkringsbolagen motsätter sig att betala ut ersättning. Nedan guidar vi dig genom vilka möjligheter som finns för att underlätta att få kompensation.


1. Vad innebär en försäkringstvist?

Det kan hända att du råkar ut för en skada eller olycka som du vill ha ersättning för från ditt försäkringsbolag. En tvist kan då uppstå mellan dig och försäkringsbolaget om du är missnöjd med handläggningen av ärendet. Det kan exempelvis handla om att du inte beviljas försäkringsersättning eller att du beviljas försäkringsersättning men anser att ersättningen är alldeles för låg. 


2. Hur överklagar man ett beslut från försäkringsbolaget?

Steg 1 – Ta kontakt med försäkringsbolaget och begär att beslutet ändras
I första hand har du möjlighet att på egen hand begära att försäkringsbolaget gör en omprövning av ditt ärende. Vi rekommenderar att du kontaktar försäkringsbolaget så snart som möjligt för att överklaga beslutet. Det förekommer att missförstånd uppstår under handläggningen. En ändring kan ske då efter att handläggaren har tagit en andra titt på ärendet eller överlämnar det till en högre uppsatt person på bolaget. I vissa fall kan försäkringsbolaget även ha en egen nämnd, klagomålsansvarig eller ombud som har till uppdrag att göra en särskild bedömning i ärendet vid en överklagan.

Observera att du bär bevisbördan för att styrka att du är berättigad till försäkringsersättning, varför det är viktigt att du ger en god motivering till varför försäkringsbolaget har gjort en felaktig bedömning och bör ändra sitt beslut. Det kan då vara viktigt att du kommer med underlag som talar för att du ska få ersättning. Vi rekommenderar även att du hänvisar till försäkringsbolagets villkor och eventuell praxis i din motivering. Oavsett vilket beslutförsäkringsbolaget tar, har du även rätt att begära ett skriftligt beslut med en motivering till försäkringsbolagets beslut.


Steg 2 – Ta ärendet till en extern nämnd
Om omprövningen inte leder till att försäkringsbolaget ändrar sitt beslut, kan du i första hand vända dig till en extern nämnd. Om du är konsument, sker prövningen kostnadsfritt. Beroende på vad din tvist handlar om, kan du vända dig till följande nämnder:

Allmänna reklamationsnämnden (ARN) – Vid tvister mellan konsumenter och företag som avser varor och tjänster.

Personförsäkringsnämnden (PFN) – Vid försäkringstvister som avser ersättning för sjukdoms- och olycksfall.

Trafikskadenämnden (TFN) – Vid försäkringstvister som avser ersättning för skada i trafik.

Ansvarsförsäkringens personskadenämnd (APN) – Ifall du som konsument har utsatts för en trafikskada till följd av undermålig snöröjning eller halkbekämpning.

Patientskadenämnden – Ifall du har utsatts för en sjukvårdsrelaterad skada.

Läkemedelsskadenämnden – Ifall du har utsatts för en skada till följd av en läkemedelsbehandling.

Nämnden för rättsskyddsfrågor – Om du är missnöjd med försäkringsbolagets beslut angående rättsskyddsersättning.

Advokatsamfundets Konsumenttvistnämnd – Om du är oense med ditt juridiska biträde om arvodets omfattning.


Steg 3 – Ta ärendet till domstol
Ett annat alternativ är att ta ärendet till allmän domstol. Ifall du väljer detta tillvägagångssätt, rekommenderar vi att du utnyttjar rättsskyddet i din hemförsäkring i första hand. Om du väljer att gå till domstol på egen hand bör du anlita en jurist med sakkunskap inom försäkringsfrågor som får agera som ditt ombud under processen.


3. När måste jag överklaga försäkringsbeslutet?

Så snart du kan! Observera dock att du måste ta hänsyn till vissa tidsfrister som beskrivs närmare nedan:

Inom 6 månader sedan du fått det första beslutet från försäkringsbolaget ska du göra en begäran om omprövning hos bolaget.

Inom 1 år från din begäran om omprövning hos försäkringsbolaget ska du göra en anmälan till en extern prövningsnämnd.

Inom 2 månader kan du göra en anmälan till ARN om begäran om omprövning avslås av bolaget internt – oavsett 1-årsregeln.4. Hur lång tid kan det ta att få en överklagan prövad?

Det framgår inte i lag hur lång tid handläggningen av en skadereglering får ta. Det önskvärda är förstås att ditt ärende handläggs så snart som möjligt – även om klagomålshanteringen kan variera mellan försäkringsbolagen. Enligt Finansinspektionen ska man dock kunna framföra ett kostnadsfritt klagomål till bolaget, vilket bör besvaras inom 14 dagar. I första hand gör bolaget en skadeutredning för att bedöma huruvida ditt försäkringsanspråk är ersättningsgillt. All relevant fakta ska utredas i ärendet, och en tydlig motivering ska framgå oavsett vilket beslut försäkringsbolaget tar.5. Vad kostar det att överklaga ett försäkringsbeslut?

Att överklaga ett försäkringsbeslut kostar ingenting när du skickar din överklagan till försäkringsbolaget. Det är även kostnadsfritt att ta ärendet till en extern nämnd eller myndighet. Däremot kan ombudskostnader uppstå ifall du väljer att anlita ett juridiskt ombud som ska företräda dig i tvisten eller hjälpa dig i ärendet. Om du tar fallet till allmän domstol, kan du vara skyldig att betala både dina egna och motpartens rättegångskostnader om du förlorar målet. 


6. Har jag rätt till rättsskydd?

Om du hamnar i en rättstvist och behöver anlita ett juridiskt ombud, kan du begära rättsskydd genom din hemförsäkring för att täcka kostnaderna. Rättsskyddet kan även täcka motpartens rättegångskostnader. Ärendet måste beröra ett tvistemål som prövas i en allmän domstol, dvs. tingsrätten, hovrätten eller Högsta domstolen. Du kan således inte få rättsskydd genom försäkringsbolaget om tvisten gäller en intern omprövning inom försäkringsbolaget eller i en extern nämnd. Vidare måste beloppet som tvisten handlar om överstiga ett halvt prisbasbelopp. Observera dock att omfattningen av rättsskyddet och det högsta beloppet som kan ersättas är olika mellan försäkringsbolagen. Dessutom förutsätter rättsskyddet att du har innehaft din befintliga hemförsäkring under minst två år.


8. Hur vanligt är det att en förlikning ingås?

I dagsläget saknas det statistik på hur stor andel av försäkringstvister som slutar i förlikning. Generellt är det ovanligt att uppnå förlikning i en försäkringstvist, särskilt då försäkringsbolag är vinstdrivande företag som inte vill betala ut pengar i onödan. Ifall du hamnar i en tvist med ett försäkringsbolag bör du därför bereda dig på att det kan ta lång tid innan tvisten är slutgiltigt avgjord.


9. Är det vanligt att vinna en tvist mot ett försäkringsbolag?

Vid en försäkringstvist är det främst du som försäkringstagare som har bevisbördan för att du är berättigad till försäkringsersättning. Försäkringsavtalen är utformade ur försäkringsbolagens synvinkel, och det är främst försäkringsvillkoren som ligger till grund för en försäkringstvist. Det innebär att försäkringsbolaget kan tolka en fråga på ett annat sätt än dig, med hänvisning till deras egna avtalsvillkor. Detta innebär att det är svårare att finna försäkringstvister jämfört med andra typer av tvister, särskilt på egen hand.

Men misströsta inte! Genom att anlita juridiska expertis kan du ha goda chanser att få ersättning och i förlängning upprättelse i din tvist. På Juridium har vi duktiga jurister inom försäkringsområdet. Hör av dig för en kostnadsfri juridisk utvärdering, så hjälper vi dig vidare!