Hur du överklagar Försäkringskassans beslut

Är du missnöjd med ett beslut som Försäkringskassan har fattat avseende din sjukpenning? Har det kommit in nytt underlag avseende ditt ärende som innebär att Försäkringskassan borde fatta ett nytt beslut? Kanske undrar du helt enkelt hur man går till väga för att överklaga ett beslut enligt Socialförsäkringsbalken (2010:110; SFB). I detta inlägg besvaras dessa frågor.

Omprövning enligt 113 kap. 7 § SFB

Om du är missnöjd med ett beslut som Försäkringskassan har fattat i ditt ärende ska du i första hand begära en omprövning av beslutet. En begäran om omprövning ska göras inom två månader efter det att du tagit del av beslutet, 113 kap. 19 § SFB. Försäkringskassan har en skyldighet att ompröva beslut som har fattats av myndigheten om det skriftligen begärs av en enskild som beslutet angår. En enskild är en fysiskt eller juridisk person som inte är en myndighet eller ett annat offentligt organ. Vid en omprövning får myndigheten inte ändra beslutet till den enskildes nackdel, 113 kap. 8 § SFB. I din begäran om omprövning ska du beskriva vilket beslut du vill ska ändras och hur du vill att det ska ändras. Du ska även skriva ditt fullständiga namn- och förnamn, personnummer, telefonnummer och adress. Du behöver inte formulera dig juridiskt, men du bör vara tydlig så att Försäkringskassan kan fatta ett beslut. Du kan ta hjälp av Försäkringskassans blankett för omprövning, men det är inte ett krav, Försäkringskassan

Sammanfattningsvis ska en begäran om omprövning:
      - Göras skriftligen, via post eller mejl.
      - Skickas in inom två månader efter att du tagit del av beslutet. 
      - Innehålla ditt namn, personnummer, adress och telefonnummer.
      - Avse ett visst beslut och beskriva på vilket sätt du vill att beslutet ska ändras.
      - Skickas till Försäkringskassan.

  Överklagan enligt 113 kap. 10 § SFB

  Det är först efter Försäkringskassan har beslutat att göra – eller inte göra – en omprövning av ditt ärende som du kan göra en överklagan av beslutet, 113 kap. 7 § SFB. En enskild person får överklaga beslutet om det angår honom eller henne och beslutet gått honom eller henne emot, 42 § Förvaltningslagen (2017:900; FL). En enskild är en fysiskt eller juridisk person som inte är en myndighet eller ett annat offentligt organ. En överklagan av omprövningsbeslutet måste lämnas in till Försäkringskassan inom två månader från den dag du tog del av beslutet, 113 kap. 10 § SFB. Överklagan ska vara skriftlig och innehålla ditt namn, personnummer, adress och telefonnummer. Överklagan ska adresseras till förvaltningsrätten men lämnas till Försäkringskassan, 43 § FL. Därefter kommer Försäkringskassan att skicka ärendet vidare till Förvaltningsrätten tillsammans med ditt ärendes handlingar, 113 kap. 20 § SFB. Förvaltningsrättens uppgift är att kontrollera om lagen har följts på ett korrekt sätt när beslutet fattades. Domstolen kan fatta två alternativa beslut: antingen anser den att allt gått rätt till och då kvarstår beslutet, eller så bedömer den att beslutet är felaktigt och inte ska gälla.

  Sammanfattningsvis ska ett överklagande:

       - Göras skriftligen.
       - Skickas in inom två månader efter att du tagit del av beslutet.
       - Innehålla ditt namn, personnummer, adress och telefonnummer.
       
  - Adresseras till förvaltningsrätten men skickas till Försäkringskassan.
        - Avse ett visst beslut och beskriva på vilket sätt du vill att beslutet ska ändras.

  Vi kan hjälpa dig!

  Många personer tycker att det är skrämmande och svårt att veta hur man ska formulera en begäran om omprövning eller en överklagan. Av de anledningarna tar många hjälp av ett juridiskt ombud. Är du missnöjd med ditt beslut från Försäkringskassan eller vill du ha hjälp med att utforma en överklagan? Då är du välkommen att ta kontakt med oss på Juridium. Vi kan hjälpa dig i rådgivande funktion men även företräda dig i egens
  kap som ombud i rätten.