Skuldsanering

Vad är en skuldsanering?
Om du har haft skulder länge och inte kan betala dem kan du ansöka om skuldsanering hos Kronofogden. En skuldsanering innebär att du betalar av en del av dina skulder under några år. När du är klar med skuldsaneringen har du inte längre kvar de skulder som förut ingick i skuldsaneringen. Tanken är att du efter processen ska vara skuldfri.

När gör man en skuldsanering?
Skuldsanering är till för dig som har skulder som du inte kan betala på egen hand under överskådlig framtid. Det är inte en lösning på tillfälliga ekonomiska problem. För att Kronofogden ska kunna bevilja dig en skuldsanering krävs i första hand att du har försökt lösa din ekonomiska situation.

Hur går en skuldsanering till?
PRIVATPERSON

Du som beviljas skuldsanering ska betala en del av dina skulder under några år, vanligtvis fem år. Det resterande av dina skulder behöver du inte betala för när du är klar med skuldsaneringen avskrivs de ursprungliga skulderna.

För att beviljas skuldsanering som privatperson behöver du uppfylla tre krav:

      - Du kan inte betala skulderna inom en rimlig tid
      - Du har giltiga orsaker till skulderna
      - Du har ansträngt dig för att betala tillbaka skulderna.
  Ansökan
  Kronofogden prövar din ansökan om skuldsanering i två steg. Först fattar myndigheten ett preliminärt beslut utifrån om du uppfyller lagkraven och övriga villkor. Detta beslut kan komma att ändras. De två viktigaste villkoren är dels dina skulder och din möjlighet att betala dem, dels om en skuldsanering är rimlig i ditt fall. Det andra steget går ut på att myndigheten sammanställer alla dina skulder och kontaktar de som du är skyldig pengar. När detta har gjorts fattar Kronofogden ett slutgiltigt beslut om du ska få skuldsanering eller inte. Om du får skuldsanering ska du följa upp till en fem års betalningsplan.


  Villkor 1: Kan du betala dina skulder?

  Kronofogden inleder sin granskning med att gå igenom alla omständigheter som kan påverka huruvida du kan betala dina skulder eller inte i framtiden. Skuldens storlek har inte betydelse, i stället tittar myndigheten på din totala skuld i relation till dina personliga betalningsförutsättningar. De omständigheter som kan påverka din betalningsförmåga är bland annat storleken på din skuld, dina nuvarande/framtida inkomster eller din nuvarande/framtida arbetslöshet, din ålder och utbildning samt eventuell sjukdom.


  Villkor 2: Är skuldsaneringen rimlig?

  För att avgöra om skuldsaneringen är rimlig gör Kronofogden en bedömning av dina personliga och ekonomiska förhållanden. Myndigheten tittar främst på tre saker:

        - Hur och varför dina skulder har uppkommit
        - Att du gjort vad du kan för att betala dina skulder
        - Att du är aktiv och svarar på myndighetens frågor.
   Beslut
   Efter Kronofogden har fattat beslut om att inleda en skuldsanering gör myndigheten en mer omfattande utredning om dina personliga och ekonomiska förhållanden. Utredningen mynnar sedan ut i ett förslag på hur din skuldsanering ska gå till, om du uppfyller lagkraven och villkoren vill säga. Förslaget innehåller vanligen:
         - Dina personliga och ekonomiska förhållanden
         - Kronofogdens bedömning
         - Vilka skulder som ingår i skuldsaneringen
         - Hur mycket du ska betala
         - Hur länge du ska betala.
    Beslutet om skuldsanering kommer också offentliggöras i en annons i Post- och Inrikes Tidningar på Bolagsverkets hemsida. Myndigheten hör därefter av sig till dina borgenärer (den eller de personer eller företag du är skyldig pengar) för att de ska kunna anmäla sina betalningskrav till Kronofogden. Beslut om att inleda en skuldsanering innebär normalt sett att en eventuell utmätning av din inkomst upphör.

    FÖRETAGARE

    Det föreligger både skillnader och likheter mellan skuldsanering för privatpersoner och företag. Likt skuldsaneringen för privatpersoner krävs det att du har ansträngt dig för att lösa din ekonomiska situation för att beviljas en skuldsanering. Om du beviljas en skuldsanering som företagare är du tvungen att betala något under din skuldsaneringsperiod, men efter din skuldsanering avslutas avskrivs resterande av dina skulder. Din skuldsanering och dina inbetalningar måste pågå under tre år – du kan inte få en kortare betalningsplan eller betalningsfria månader. Dessutom måste du betala minst 1/7 av prisbasbeloppet per kvartal under skuldsaneringsperioden.

    År 2022 är prisbeloppet 48 300 kr.

    48 300 x 4 (en gång per kvartal) = 193 200.

    Som företagare måste du således betala minst 193 200 kr per år under din skuldsaneringsperiod. Du kan dock välja mellan att betala en, två eller fyra gånger per år. Hur stor din inbetalning är beror således på hur ofta du ska betala.

    FRÅGOR OCH SVAR


    Hur mycket ska du betala?

    Det beror på din betalningsförmåga. Kronofogdemyndigheten bedömer hur mycket du och din familj behöver för er försörjning. Om din betalningsförmåga är begränsad eller du saknar en kan det bli så att du inte behöver betala någonting. Det är också möjligt att beloppet ändras under handläggningens gång.

    När ska du betala?

    Din betalning ska komma in till Kronofogden senast sista vardagen varje månad. Du kan inte betala av skulderna som ingår i din betalningsplan i förtid, du måste följa betalningsplanen varje månad.

    Vad händer om du inte betalar i tid?

    Om du inte betalar på din skuld i tid får du en påminnelse.

    Hur mycket kostar en skuldsanering?

    Det kostar ingenting att ansöka om skuldsanering och du behöver inget ombud.

    Är det meningslöst att ansöka om skuldsanering om man inte har ett jobb?

    Nej. Kronofogden gör en helhetsbedömning av din situation. Om du går utan jobb under en längre tid har du många gånger svårt att betala av dina skulder på egen hand, därför är det vanligt att myndigheten godkänner skuldsanering för arbetslösa.

    Går det att få skuldsanering trots att man har en låg inkomst?

    Ja! Kronofogden gör alltid en samlad bedömning av din situation. Ju lägre inkomst du har, desto svårare är det att betala av dina skulder på egen hand. Därför är det vanligt att myndigheten godkänner skuldsanering för låginkomsttagare.

    Kan man ansöka om skuldsanering trots att skulderna inte finns hos Kronofogden?

    Ja! Du kan beviljas skuldsanering oavsett dina skulders ursprung. Kronofogden gör en helhetsbedömning av din situation när de godkänner en ansökan. Poängen med en skuldsanering är ju att du ska bli fri från alla dina skulder.

    Är du för ung/gammal för att få skuldsanering?

    Nej! Din ålder är inte en faktor som är avgörande för att din ansökan om skuldsanering ska beviljas. Kronofogden gör alltid en helhetsbedömning av din livssituation och kan godkänna skuldsaneringar till dig som är både ung och gammal.

     Är det någon idé att ansöka om skuldsanering?

    Ja! Att ansöka om skuldsanering kostar ingenting och det är inget krav att du anlitar ett ombud. Du förlorar därmed inga pengar om din ansökan avslås eller beviljas.

    Vad händer om du får avslag på din ansökan om skuldsanering?

    Om du inte uppfyller villkoren för skuldsanering avslår Kronofogden din ansökan med en motivering till varför. Du kan överklaga beslutet och en domstol kommer i så fall gå igenom ditt ärende. Även om du fått avslag kan du ansöka om skuldsanering på nytt.