Nya konsumentköplagen - Vad den innebär för företag och privatpersoner?

Sedan den 1 maj 2022 gäller en ny konsumentköplag. En rad förändringar har införts som syftar till att stärka konsumentskyddet. En viktig förändring är nya regler för näringsidkare som tillhandahåller digitalt innehåll och digitala tjänster till konsumenter. Precis som tidigare blir avtalsvillkor som i jämförelse med bestämmelserna i lagen är till nackdel för konsumenten utan verkan, om inte något annat anges i lagen.

Utökat tillämpningsområde
Lagen gäller, som tidigare, för varor, det vill säga lösa saker. En nyhet är att lagen gäller avtal om digitalt innehåll och digitala tjänster som inte är knutna till en vara. Det medför att även till exempel molntjänster, streamingtjänster, e-böcker, digitala spel, antivirusprogram och appar omfattas av lagens reglering.

Krav att tillhandahålla uppdatering
Andra nyheter i lagen är att den som tillhandahåller varor med digitala delar till exempel datorer och mobiler, blir skyldig att göra säkerhetsuppdateringar och andra nödvändiga uppdateringar under viss tid. Näringsidkaren är normalt skyldig att göra detta under minst 3 år men längre tid om avtalet om det digitala innehållet eller tjänsten löper på kontinuerligt.

Omvänd bevisbörda
Tidigare har näringsidkaren om ett fel visar sig inom sex månader från avlämnandet haft bevisbördan för att felet inte fanns vid leveransen, dvs en så kallad omvänd bevisbörda. För fel som visat sig efter utgången av sexmånadersperioden har det ofta varit svårt för konsumenter att få framgång med eventuella felanspråk utan att genomföra närmare undersökningar.

Nu förlängs den period som bevisbördan ligger på näringsidkaren till två år räknat från avlämnandet. Det är en betydande förbättring av konsumentens ställning. Näringsidkarens felansvar är dock som utgångspunkt fortsatt begränsat till tre år från avlämnandet förutsatt att näringsidkaren inte lämnat garanti för en längre tid än så.

Subjektiva och objektiva krav på varan/digitala tjänsten
Genom den nya lagen har felbestämmelserna uppdaterats. Bland annat görs numera en uppdelning mellan avtalade krav (subjektiva krav) och krav som gäller utöver de avtalade kraven (objektiva krav). En avvikelse från de objektiva kraven behöver inte alltid utgöra fel hos varan, parterna kan även fortsättningsvis avtala om avvikelser från dessa krav. Det krävs dock att näringsidkaren särskilt informerar konsumenten om att varan avviker från de objektiva kraven och konsumenten måste uttryckligen och separat godkänna avvikelsen vid köpeavtalets ingående. Denna förändring innebär att näringsidkaren har ett större ansvar för att informera konsumenten om när en vara inte uppfyller de objektiva kraven. Det kommer inte heller vara möjligt att sälja varor genom att använda sig av uttrycket ”befintligt skick” utan näringsidkaren behöver specificera avvikelser.

Garantier
En annan förändring avser garantier. Om en utfästelse i marknadsföringen avseende villkor för en garanti som är mer fördelaktiga än de som faktiskt getts till konsumenten kommer de mer fördelaktiga villkoren enligt marknadsföringen gälla. I de fall någon annan än säljaren har lämnat en garanti eller liknande utfästelse kan konsumenten vända sig till garantigivaren enligt vad som följer av garantin.

Köp av levande djur
Lagen innefattar även nya bestämmelser om köp av djur, exempelvis att köparen ska ha undersökt djuret innan köpet för att kunna göra gällande felbestämmelser. Vid försäljning av djur ska dock bestämmelser om ”befintligt skick”, likt vid försäljning av andra varor, inte kunna användas för att fånga upp eventuella objektiva fel. Sådana fel måste näringsidkaren informera om, vilket sedan uttryckligen måste godkännas av konsumenten.

Personuppgift som betalning
Den nya konsumentköplagen omfattar även avtal där konsumenter i utbyte mot dennes personuppgifter, vilket medför att sådana situationer anses utgöra konsumentköp. Det kan till exempel röra sig om när en företagare ger bort en digital vara gratis, t ex en e-bok i syfte att samla in e-postadress och andra personuppgifter. För att lagen ska vara tillämplig på sådana situationer krävs det att företaget inte enbart behandlar personuppgifterna för att uppfylla ett rättsligt krav eller för att fullgöra andra skyldigheter i avtalet med konsumenten.

Sammanfattning
Ovan har det redogjorts för några av de viktigaste nyheterna i den nya konsumentköplagen. Sammanfattningsvis innebär ändringarna att konsumentens ställning har stärkts. Den ur konsumentens perspektiv mest betydelsefulla ändringen är troligtvis presumtionen för ursprungligt fel utökas från sex månader till två år. För näringsidkare blir det på motsvarande sätt ett ökat krav.

Behöver du rådgivning om hur den nya konsumentlagen påverkar dig eller din verksamhet? Kontakta oss så hjälper vi dig gärna!
Skapa en förfrågan här.