Starta Aktiebolag

Aktiebolag är den vanligaste företagsformen och kan bildas av en eller flera personer som kallas firmatecknare. Bolagsformen kännetecknas av att ägarna har ett begränsat ansvar för bolagets verksamhet. Tanken med aktiebolag är att ägarnas risk ska vara begränsad till deras kapitalinsats medan deras privata egendom är skyddad. Ett aktiebolag är en juridisk person vilket innebär att bolaget har samma rättsliga rättigheter och skyldigheter som en fysisk person. Det finns två olika former av aktiebolag:

Privat aktiebolag

Ett privat aktiebolag ska bestå av en styrelse, en styrelseordförande (om styrelsen består av fler än en styrelseledamot) och får ha en verkställande direktör (VD). Aktierna i ett privat aktiebolag får tecknas av högst 200 personer. Det krävs en kapitalinsats om 25 000 kronor som kan bestå av kontanter eller tillhörigheter som är användbara för verksamheten, till exempel maskiner. Privata aktiebolag ska skicka ut en kallelse till årsstämma tidigast sex veckor innan den ska hållas, men inte senare än fyra veckor innan.

Publikt aktiebolag

Ett publikt aktiebolag ska bestå av aktieägare, en styrelse med minst tre ledamöter, verkställande direktör, ordförande och firmatecknare. Dessutom ska bolaget ha en godkänd eller auktoriserad revisor. VD:n och styrelseordföranden får inte vara samma person. Det krävs en kapitalinsats om minst 500 000 kronor. Bolagsstämman ska utannonseras tidigast sex veckor och senast fyra veckor innan den ska hållas. Att aktiebolaget är publikt innebär att företaget kan erbjuda aktier på den öppna marknaden. Ett publikt aktiebolag får, till skillnad från ett privat aktiebolag, erbjuda aktier på den svenska och internationella börsen. Det brukar kallas att aktiebolaget börsnoteras. Om bolaget är noterat på en aktiemarknadsplats ska kallelsen till stämman annonseras i Post- och inrikes tidningar i minst en rikstäckande tidning och skickas till de aktieägare för vilka adressen är känd samt publiceras på bolagets webbplats.

Processen steg för steg

Vill du/ni starta ett aktiebolag är första steget att registrera ett företagskonto hos banken. På kontot kan du/ni sätta in kapitalinsatsen. För privata aktiebolag innebär det minst 25 000 kronor och för publika aktiebolag minst 500 000 kronor. Genom registreringen av bankkontot erhåller man ett bankintyg, antingen digitalt eller fysiskt, som ska anmälas till Bolagsverket. Med hjälp av bankintyget kan du/ni sätta in pengar på kontot samt teckna och betala aktier.

Andra steget är att registrera bolaget hos Bolagsverket. Registreringen kan göras digitalt eller skriftligen och kostnaden för detta är 1 900 kronor respektive 2 200 kronor. Efter att du/ni anmält företaget till Bolagsverket och betalat ansökningsavgiften får företaget ett organisationsnummer. Företaget blir en juridisk person när det har registrerats hos Bolagsverket.

Aktiebolaget ska även ha ett företagsnamn. Namnet måste skilja sig från andra namn på etablerade företag inom samma bransch. Namnet skyddas i hela landet och måste innehålla ordet aktiebolag
eller förkortningen AB.

Som en del av registreringen ska du/ni skapa en stiftelseurkund. En stiftelseurkund är ett dokument som visar vem som är grundare av bolaget, antal aktier per stiftare samt pris per aktie. Urkunden ska undertecknas av samtliga stiftare. Bolaget måste registreras senast sex månader efter stiftelseurkundens upprättande.

Du/ni måste även upprätta en bolagsordning. Bolagsordningen är en regelbok som bland annat anger typ av verksamhet, adress, lägsta och högsta aktiekapital, var den årliga bolagsstämman hålls och hur kallelser dit ska ske.

Inom fyra veckor ska kontaktuppgifter och en förklaring av hur huvudmannaskapet ska utövas (kontrollen över bolaget) lämnas in. En verklig huvudman är en person som kontrollerar bolaget genom en så kallad ägarandel och har rätt att utse eller avsätta mer än hälften av styrelseledamöterna. Nästa steg är således att anmäla de verkliga huvudmännen – det kan finnas fler än en.

Sista steget i processen innan verksamheten kan inledas är att teckna en företagsförsäkring för aktiebolaget. I samband med bolaget första affärshändelse träder bokföringsskyldigheten i kraft.

Vanliga begrepp
Startkapital: En ekonomisk insats krävs för att kunna starta ett aktiebolag. För privata aktiebolag är det lägsta startkapitalet 25 000 kronor och för publika aktiebolag 500 000 kronor. Självklart är det möjligt att sätta in ett högre kapital. Startkapitalet kan bestå av kontanter eller egendom som är användbar för verksamheten, till exempel maskiner.

Aktie: En aktie är en andel i ett aktiebolag som ägs av en eller flera personer.

Nyemission: För att få tillgång till mer kapital kan aktiebolagets stiftare ge ut nya aktier som alternativ till banklån. Detta kallas nyemission.

Årsredovisning:
Aktiebolag är bokföringsskyldiga vilket innebär att räkenskapsåret måste redovisas. Årsredovisningen ska innehålla en balansräkning, en resultaträkning, noter och en förvaltningsberättelse och ska skickas in till Bolagsverket. Styrelsen måste även upprätta en aktiebok över företagets aktieägare. Man kan säga att årsredovisningen visar om det har gått bra eller dåligt för bolaget.

Balansräkning: Visar företagets ekonomiska ställning, tillgångar, eget kapital och skulder vid en viss tidpunkt, ofta den sista dagen på räkenskapsåret.

Resultaträkning: Visar företagets resultat genom en sammanställning av intäkter och kostnader under räkenskapsåret.

Noter:
Upplysningar om hur exempelvis skulder och tillgångar har värderats, hur avskrivningar och nedskrivningar har gjorts samt vad anskaffningsvärdet var för dessa avskrivningar.

Bolagsstämma: Ett aktiebolag styrs av en bolagsstämma som är det högsta beslutande organet i företaget. I stämman fattar aktieägarna beslut om hur bolaget ska skötas utifrån de regler och lagar som finns i bolagsordningen och aktiebolagslagen. På bolagsstämman kan aktieägarna besluta att ändra i bolagsordningen. Den nya ordningen ska skickas in till Bolagsverket.

Stiftelseurkund: En stiftelseurkund är ett skriftligt dokument som innehåller centrala bestämmelser för bolagsbildning. En stiftelseurkund är ett krav för att kunna starta ett aktiebolag. Urkunden ska ingå i ansökan om registrering hos Bolagsverket, varefter bolaget får sitt namn registrerat och tilldelas ett organisationsnummer.

Roller i ett aktiebolag

Firmatecknare: De personer som startar bolaget. De får bland annat skriva under avtalet för företaget.

Verklig huvudman: Den eller de som ytterst äger och kontrollerar företaget.

Aktieägare: Ägare av andelar i aktiebolaget. Deltar på bolagsstämman, fattar beslut och kan ta del av företagets vinstutdelning.

Styrelseledamot: Sitter i styrelsen och leder arbetet i företaget. Om styrelsen består av minst två ledamöter måste en ledamot vara ordförande.

Styrelsesuppleant:
Ersätter ledamöterna när de inte kan delta i styrelsens arbete. Om styrelsen består av en eller två ledamöter måste det finnas minst en suppleant.

Verkställande direktör:
Direktören sköter den löpande förvaltningen. För de flesta företag är det valfritt att ha en VD, men det är ett krav för publika aktiebolag.

Revisor: Är valfritt för de flesta företag. Huruvida bolaget ska ha en revisor eller ej ska stadgas i bolagsordningen. Företaget måste ha en revisor när det har passerat vissa gränsvärden för antalet anställda eller en viss summa i balansomslutningen eller nettoomsättningen. Företag som har en revisor ska lämna in en revisionsberättelse tillsammans med årsredovisningen.

Fördelar med aktiebolag som företagsform:

  • Ägarna är inte personligt ansvariga för företagets ekonomi.
  • Man riskerar endast att förlora det satsade kapitalet.
  • Man kan ta ut utdelning i företaget till låg skatt.
  • Aktiebolagets namn är skyddat i hela landet.
  • Lätt att skilja på din egen ekonomi och bolagets.
  • Skattereglerna vid försäljning är mer generösa i aktiebolag jämfört med andra bolagsformer.
Nackdelar med aktiebolag som företagsform:

  • Det krävs minst 25 000 kronor för att kunna starta.
  • De sociala avgifterna är högre än för enskild firma eller handelsbolag.
  • Aktiebolag får inte låna ut pengar till ägarna.
  • Ett aktiebolag får inte ge gåvor annat än små gåvor för välgörande ändamål.
Vi kan hjälpa dig!

Har du några fler frågor om hur man startar ett aktiebolag eller vill du ha hjälp med ansökningarna? Hör av dig till oss på Juridium så hjälper vi dig!