Starta handelsbolag

Ett handelsbolag består av minst två ägare som kallas för bolagsmän. Bolagsmännen kan vara fysiska eller juridiska personer. Det är bolagsmännen som bestämmer vem eller vilka som ska företräda bolaget och ingå avtal i bolagets namn.

Handelsbolag som företagsform är friare än exempelvis aktiebolag, dels då det inte krävs ett startkapital, dels då lagen om handelsbolag till stor del endast består av riktlinjer. Riktlinjerna möjliggör bland annat upprättandet av ett anpassat kompanjonsavtal. Handelsbolag ska, likt aktiebolag, ansöka om F-skatt och registrera sig för moms. Det är bolagsmännen som senare ska skatta på vinsten, inte bolaget.

Det krävs inget startkapital för att starta ett handelsbolag vilket innebär att den ekonomiska inträdesbarriären är låg. Bolagsmännen är däremot personligt och solidariskt ansvariga för bolagets åtaganden och förpliktelser. Personligt ansvar innebär att du som delägare kan bli betalningsskyldig om bolaget inte kan betala sina skulder. Solidariskt ansvar innebär att samtliga delägare kan bli personligt ansvariga för skulderna. Om du har ålagts ansvar för bolagets skulder får du sedan kräva resterande bolagsmän på deras andel av skulden.

Det är rekommenderat, men inte ett krav, att skriva ett kompanjonsavtal mellan delägarna. Avtalet kan som nämnt anpassas efter era önskemål, men bör innehålla och reglera allt ni har kommit överens om. Avtalet är inte tvingande, behöver inte skickas in någonstans och är inte offentligt. Således finns inga formella krav på avtalets innehåll, men några förslag är:


 • Hur vinsten ska fördelas
 • På vilka villkor utträde från eller inträde till bolaget ska ske
 • Arbetsfördelning och arbetstider
 • Befogenheter

Kommanditbolag

Ett kommanditbolag är en form av handelsbolag. I ett kommanditbolag kan däremot alla bolagsmän, förutom en, begränsa sitt personliga ansvar till vad de har satsat i bolaget. Det innebär att det endast är en delägare som förblir personligt ansvarig för bolagets skulder medan den ekonomiska risken är begränsad för de andra bolagsmännen. Annorlunda uttryckt föreligger det inget solidariskt ansvar mellan delägarna.

Bolagsmännen med ett begränsat ekonomiskt ansvar kallas för kommanditdelägaren och har oftast ingen rätt att bestämma över hur bolaget ska styras. Delägaren med obegränsat ansvar kallas för komplementär. Skillnaden mellan ett vanligt handelsbolag och ett kommanditbolag är således fördelningen av ansvaret för bolagets ekonomi.


Processen steg för steg

För att kunna starta ett handelsbolag måste ni vara minst två personer. Första steget är således att säkerställa att ni är två eller fler delägare. Steg två är att upprätta ett kompanjonsavtal mellan er. Som nämnts finns inga formella krav på form eller innehåll, men en rekommendation är att ta hjälp av en jurist för att täcka alla rättsliga delar.

Efter ni har upprättat ett kompanjonsavtal är det tid att registrera handelsbolaget på Bolagsverkets hemsida. Bolaget ska även registreras för F-skatt, moms och eventuellt som arbetsgivare om ni planerar att ha anställda. Samtidigt bör ni ansöka om skydd för handelsbolagets namn. Namnet kommer bli skyddat i det län bolaget är registrerat och ansökan kostar cirka 1000 kronor. Det är möjligt att ansöka om skydd i fler län till en extra kostnad.

Efter ni har registrerat bolaget kommer ni få ett registreringsbevis och ett organisationsnummer. Genom detta blir handelsbolaget en juridisk person som kan ingå och teckna avtal, anställa personer, äga saker samt agera som part i domstol. Det är viktigt att ha i åtanke att bokföringsskyldigheten träder i kraft i samband med er första affärshändelse.

Inom fyra veckor ska ni anmäla vem som är verklig huvudman av bolaget hos Bolagsverket. Den information som behövs är kontaktuppgifter och hur huvudmannaskapet (kontrollen) av bolaget ska utövas. Ni bör även försäkra företaget.


Fördelar med handelsbolag som företagsform:


 • Lagen om handelsbolag består till stor del av riktlinjer vilket innebär en frihet för bolagsmännen att skriva avtal och driva företaget
 • Det är enkelt att starta och kräver inget startkapital
 • Det krävs ingen årsredovisning eller revisor
 • De sociala avgifterna är längre än i aktiebolag
 • Handelsbolag är en juridisk person men är inte skatteskyldigt

Nackdelar med handelsbolag som företagsform:

 • Delägarna har ett större ekonomiskt ansvar (obegränsat, personligt och solidariskt) än aktiebolagsägare (gäller ej kommanditbolag)
 • Inträder du som bolagsman i ett befintligt handelsbolag blir du retroaktivt personligen ansvarig för alla bolagets skulder
 • Företagets namn är enbart skyddat i samma län i vilket det är registrerat
 • Beskattning av bolagets resultat görs i delägarnas privata deklaration
FAQ

Vilket ekonomiskt ansvar har ägarna?

Varje delägare är personligt ansvarig om handelsbolaget inte kan betala sina skulder. Delägarna är även solidariskt ansvariga sinsemellan. I kommanditbolag är det dock endast en person, komplementären, som har obegränsat ekonomiskt ansvar.

Är handelsbolag en egen juridisk person?

Ja, men ett handelsbolag är inte skatteskyldigt. Skattskyldigheten faller på bolagsmännen.

Vad kostar det att starta handelsbolag?

Det kostar inget att starta ett handelsbolag, med undantag för namnskydd, och det krävs inget startkapital.

Hur lång tid tar det att starta handelsbolag?

Efter att ha skickat in registreringsansökan ska denna godkännas av Skatteverket. Handläggningstiden är mellan två och sex veckor.

Hur många ägare har ett handelsbolag?

För att kunna starta ett handelsbolag krävs minst två fysiska eller juridiska personer som kallas bolagsmän.

Vem eller vilka företräder handelsbolag?

Det är delägarna som företräder handelsbolaget.

Är handelsbolaget skatteskyldigt?

Handelsbolaget är inte skatteskyldigt utan det är delägarna som betalar inkomstskatt och egenavgifter för sin andel av bolagets vinst. Bolaget ska däremot vara registrerat för F-skatt och moms.

Behöver handelsbolag en revisor?

Vanligtvis inte. Om handelsbolaget uppnår en viss storlek eller har större juridiska personer som delägare, vilket uppfyller kraven revisorsplikt, krävs dock revisor.


Vi kan hjälpa dig!

Behöver du hjälp med att skriva ett kompanjonsavtal eller har du andra frågor gällande handelsbolag eller kommanditbolag? Hör av dig till oss på Juridium så hjälper vi dig!