Köpt bil med fel? Så går du vidareBilen du köpt når inte upp till det utlovats. Att köpa en bil utgör en stor händelse i livet, oberoende om du köper en ny eller begagnad bil. Men vad händer när bilen inte matchar säljarens beskrivning, om bilen plötsligt havererar eller flera fel upptäcks efter köpet? Vi går igenom dina grundläggande rättigheter.Tillämplig lag

Konsumentköplagen (1990:932) är en skyddslag och är primärt till för att skydda dig som konsument som ofta är en svagare part i ett affärsförhållande. Konsumentköplagen omfattar både nya och begagnade fordon, och den gäller oavsett vilken typ av fordon en företagare säljer till en konsument, inkluderat bilköp. Har du köpt en bil har du alltid tre år på dig att klaga på fel som redan fanns vid köpet, oavsett om du lämnats någon garanti eller ej.

Befintligt skick

Normalt säljer de flesta sin bil i ”befintligt skick”. Ofta tror sig säljaren då ha friskrivit sig från allt ansvar efter köpet. En bil som säljs i befintligt skick kan ändå anses felaktig i följande tre fall:
• Om bilen inte överensstämmer med de uppgifter säljaren har lämnat vid köpet och som kan antas ha inverkat på köpet.
• Om säljaren har underlåtit att upplysa köparen om något avseende bilen som denne känt till eller får antas ha känt till, som köparen borde kunnat ha räknat med att få veta (t.ex. att mätarställningen inte överensstämmer med bilens riktiga/faktiska körsträcka) och att detta skulle ha inverkat på köpet.
• Om bilen är i väsentligt sämre skick än vad köparen, med hänsyn till bilens pris, årsmodell och körsträcka och eventuella övriga omständigheter, kunnat förutsätta.


Fel

Utöver din tid (tidsfrist) som konsument och köpare att klaga så har visserligen du som köpare en form av undersökningsplikt - enligt 20 § KöpL. Du kan alltså inte klaga på fel som du borde ha upptäckt vid en eventuell undersökning av bilen. Det gäller dock endast fel som du borde ha upptäckt. Det kan inte krävas av dig som köpare att ha fackmannamässiga kunskaper när du undersöker bilen. Det du har råkat ut för kan därför vara ett s.k. dolt fel, dvs. ett fel du inte hade kunnat upptäcka även om du noggrant hade undersökt bilen. Säljaren har primärt ansvar för dolda fel som visas efter köpet. Enligt 21 § KöpL svarar säljaren för fel som fanns vid avlämnandet av bilen men som visar sig först senare. Avvikelse från normal hållbarhet brukar normalt sätt betraktas som fel.

Fel som visar sig det första halvåret

Om du klagar på ett fel under det första halvåret antas det ha funnits vid köpet. Det är då upp till säljaren att visa varför ett sådant antagande inte kan stämma, exempelvis om konsumenten använt fordonet på fel sätt.


Fel som visar sig under månad 7- 36

Om ett fel visar sig i fordonet efter ett halvår är det upp till dig att bevisa att felet fanns vid köpet. Det kan exempelvis göras med ett utlåtande från en verkstad. Bevisbördan ligger på köparen fram tills att reklamationsfristen löper ut, det vill säga tre år efter att köparen tog emot fordonet.


Avhjälpande

Enligt 34 § KöpL har du som köpare rätt till avhjälpande p.g.a. den felaktiga informationen. Detta ska ske utan kostnad för köparen. Detta krav gäller om det kan ske utan en oskälig kostnad för säljaren.


Prisavdrag

Du som köpare har rätt till prisavdrag enligt 37 § 1st. KöpL, om säljaren inte inom skälig tid frivilligt avhjälper felet eller levererar ny vara/misslyckas med avhjälpande eller omleverans begärd av köparen har köparen rätt till prisavdrag. Enligt 38 § KöpL ska prisavdraget beräknas så att förhållandet mellan det nedsatta och det avtalsenliga priset svarar mot förhållandet vid tidpunkten för avlämnandet mellan varans värde i felaktigt och i avtalsenligt skick. Exempelvis: Om varan vid avlämnandet p.g.a. felet var värd 10 % mindre än varan hade varit om den var fullgod, skall prisavdraget vara 10% av det avtalade priset.


Hävning

Vill du som köpare häva köpet, får du göra det p.g.a. fel, om avtalsbrottet är av väsentligt betydelse för dig och säljaren insåg eller bort inse detta. Säljaren måste ha insett väsentligheten redan vid köpet, för att du som köpare skall få häva omedelbart.


Hur kan Juridium.se hjälpa dig?

Våra anslutna juridiska experter har framgångsrikt hjälp många klienter med liknande ärenden som omfattar fel och problem med fordon. Ta hjälp och stöd av våra ansluta advokater och jurister med ditt ärende. Skapa din förfrågan gratis här. Därefter kan du se vad just ditt ärende kostar dig.
Du är även välkommen att ta kontakt med oss för att få stöd och rådgivning i hur du går tillväga för att skapa din förfrågan eller om du helt enkelt har mer allmänna reflektioner.