Riskerna för vräkning (avhysning) – hyresrätt

Som hyresgäst har du så kallat besittningsskydd, vilket innebär en rätt att bo kvar i hyresrätten även om hyresvärden skulle vilja säga upp hyresavtalet. Trots detta finns det flera orsaker som kan innebära att du riskerar att bli vräkt.

Som hyresgäst med förstahandskontrakt i en hyresrätt har du många gånger ett starkt besittningsskydd, vilket innebär en rätt att bo kvar i lägenheten trots att hyresvärden säger upp hyresavtalet. Detta skydd finns för att du som hyresgäst ska kunna känna dig trygg med ditt boende. Som hyresgäst har du även en rad skyldigheter, så som att betala hyran i tid, vårda lägenheten, inte störa dina grannar och inte upplåta din lägenhet i andrahand utan hyresvärdens samtycke. Om du bryter mot dessa skyldigheter kan du riskera att bli vräkt.

Försenad hyresinbetalning
Hyresvärden har rätt att säga upp hyresavtalet i förtid om en hyresgäst dröjer med att betala hyran i mer än en vecka. Detta gäller dock inte om du som hyresgäst hinner betala hyran, det vill säga vidtar rättelse, innan dess att hyresvärden hunnit säga upp hyresavtalet. I de fall hyresvärden säger upp hyresavtalet, har du därutöver en så kallad återvinningsfrist på tre veckor. Detta innebär att det är möjligt för dig som hyresgäst att återvinna rätten till lägenheten om hyran betalas inom tre veckor från att:


  • - du delgetts underrättelse om att du genom att betala hyran på angivet sätt får tillbaka hyresrätten.
  • - meddelande om uppsägningen och anledningen till denna lämnats till socialnämnden i den kommun där lägenheten är belägen.
En hyresgäst får inte heller skiljas från lägenheten om denne varit förhindrad att betala hyran inom dessa tre veckor på grund av sjukdom eller liknande oförutsedd omständighet, och hyran har betalts så snart som möjligt (dock senast när tvisten om avhysning avgörs i första instans).Vanvård
Hyresvärden har rätt att säga upp hyresavtalet i förtid om hyresgästen vanvårdar lägenheten. Det handlar då om att hyresgästen allvarligt brister i sin vårdplikt av lägenheten. Som hyresgäst har du nämligen en skyldighet att väl vårda lägenheten vilket innefattar bland annat löpande skötsel så som städning och att åtgärda skador. Hyresgästen är även skyldig att meddela hyresvärden om större skador uppstår, exempelvis en vattenskada. Om du som hyresgäst har misskött vården av lägenheten exempelvis genom att inte ha städat den under lång tid eller inte meddelat hyresvärden om en vattenskada, har hyresvärden rätt att säga upp hyresavtalet i förtid. Detta gäller dock inte om du som hyresgäst vidtar rättelse efter tillsägelse från hyresvärden, eller innan dess att hyresvärden hunnit säga upp hyresavtalet. Att vidta rättelse i dessa fall kan bestå i att exempelvis städa/sanera lägenheten.Störningar
Hyresvärden har rätt att säga upp hyresavtalet i förtid om det förekommer störningar från hyresgästens sida. Som hyresgäst ska du se till att de som bor i omgivningen inte utsätts för störningar som kan vara skadliga för hälsan eller försämra deras bostadsmiljö. Det kan exempelvis röra sig om att spela hög musik under kvälls- och nattetid eller andra typer om störningar som påverkar grannarnas bostadsmiljö i den grad att det inte skäligen bör tålas. Om hyresgästen utsätter grannarna för störningar av denna grad, kan hyresvärden säga upp hyresavtalet i förtid. Detta gäller dock inte om du som hyresgäst upphör med störningarna efter tillsägelse från hyresvärden, eller innan dess att hyresvärden hunnit säga upp hyresavtalet.

I fråga om särskilt allvarliga störningar, får däremot hyresvärden säga upp hyresavtalet med omedelbar verkan utan tidigare förvarningar och uppmaningar till hyresgästen. Särskilt allvarliga störningar kan vara exempelvis allvarlig brottslighet eller hot riktade mot grannar.


Olaga andrahandsuthyrning
För att hyra ut din hyresrätt i andrahand krävs det att du har ett samtycke från hyresvärden eller tillstånd från hyresnämnden. Om du hyr ut din lägenhet i andrahand utan sådant samtycke eller tillstånd och inte kan visa någon giltig ursäkt, har hyresvärden rätt att säga upp hyresavtalet med omedelbar verkan. Detta gäller dock endast om hyresvärden har sagt upp avtalet inom sex månader från det att denne fick vetskap om andrahandsuthyrningen, dock senast sex månader efter att det uthyrningen upphörde.Vi kan hjälpa dig!   

Har du några fler frågor eller riskerar du att bli vräkt men anser att uppsägningen är felaktig? Varmt välkommen att kontakta oss på Juridium så hjälper vi dig vidare!