Väntat länge på beslut? Då kan du begära dröjsmålstalan

Ett ärende hos en myndighet ska handläggas så snabbt som möjligt. Hur lång handläggningstiden är beror dock på ärendets art, omfattning och utredningen i övrigt. Ärendet ska inte bara handläggas med viss skyndsamhet utan behöver också utredas fullständigt så att ett korrekt beslut kan fattas. Om handläggningen däremot blir väsentligt försenad ska myndigheten meddela dig om detta samt anledningen till förseningen. Det du själv kan göra om du väntar på ett beslut från en myndighet, är att begära att ärendet avgörs genom en så kallad dröjsmålstalan.

Om du väntar på ett beslut från Migrationsverket, Försäkringskassan, socialtjänsten eller någon annan myndighet men inte har fått beslut inom sex månader, kan du skriftligen begära att myndigheten ska avgöra ditt ärende. En sådan begäran kallas för dröjsmålstalan. När myndigheten fått in din dröjsmålstalan har de fyra veckor på sig att avgöra ditt ärende eller att avslå din begäran. Om din begäran avslås, kan detta beslut överklagas till den domstol eller förvaltningsmyndighet som är behörig att pröva ett överklagande av avgörandet i ärendet.

Många gånger beror lång handläggningstid på att myndigheten saknar uppgifter från dig eller behöver kompletteringar. Det är därför viktigt att du skickat in en fullständig ansökan eller kompletterar din ansökan innan du begär beslut i ärendet. En dröjsmålstalan kan endast skickas in en gång under pågående ärende och om det saknas uppgifter för att ta beslut i frågan, kommer din begäran sannolikt att avslås. Detta innebär inte att ditt ärende avgörs genom avslag, utan innebär endast att du förlorar möjligheten att skynda på ärendet.


Vi kan hjälpa dig!

Vi hjälper dig gärna med att gå igenom ditt ärende för att avgöra huruvida du bör begära en dröjsmålstalan. Vi kan även hjälpa dig med att skriva och skicka in din begäran om beslut till myndigheten. Varmt välkommen att kontakta oss på Juridium för vidare hjälp!