Vårdnadstvister: En inblick i processen och barnets bästa

Vid ett barns födsel, blir mamman per automatik barnets vårdnadshavare. Pappan däremot blir automatiskt vårdnadshavare endast om föräldrarna är gifta med varandra när barnet föds. I de fall föräldrarna inte är gifta när barnet föds, måste föräldrarna gemensamt anmäla om gemensam vårdnad till socialnämnden eller Skatteverket. Är föräldrarna inte överens i frågan om vårdnaden, kan det uppstå en vårdnadstvist.

Vad händer vid en vårdnadstvist?
Om föräldrarna inte är överens i fråga om vårdnaden så kan det uppstå en vårdnadstvist. Sedan 1 mars 2022 måste föräldrarna då i regel först gå på ett informationsmöte hos kommunen för att försöka komma överens i fråga om vårdnaden. I detta skede kan familjerätten hjälpa till med att skriva ett avtal om vårdnad i det fall föräldrarna kommer överens. Som föräldrar kan ni även, utan hjälp från familjerätten, avtala om vårdnaden er sinsemellan eller ta hjälp av en jurist. Om föräldrarna däremot fortsatt inte kommer överens i vårdnadsfrågan återstår alternativet att väcka talan om vårdnad vid domstol. Detta sker genom att någon av föräldrarna lämnar in en stämningsansökan till domstolen. Det blir då domstolen som beslutar om föräldrarna ska ha gemensam vårdnad eller om en förälder bör ha ensam vårdnad.

Vid bedömningen om vårdnaden ska vara gemensam eller ensam, lägger domstolen vikt framförallt vid föräldrarnas förmåga att sätta barnets behov främst och ta ett gemensamt ansvar i frågor som rör barnet. Dessa bedömningsgrunder är relativt nya då bestämmelsen ändrades 2021. Innan lagändringen låg fokuset på föräldrarnas förmåga att samarbeta i frågor som rör barnet. För att förtydliga att barnets bästa ska sättas i främsta rummet och för att flytta fokuset från föräldrarna och deras samarbets- och kommunikationsförmåga, ändrades lydelsen 2021. Sedan lagändringen 2021 kan även domstolen besluta om gemensam vårdnad trots att bägge föräldrarna motsäger sig detta. Detta förutsätter dock att gemensam vårdnad anses vara det bästa för barnet.

Vad är barnets bästa?
Vad som är barnets bästa i fråga om vårdnad varierar från fall till fall, men generellt sett så anses gemensam vårdnad vara barnets bästa i normalfallen. Detta för att det anses viktigt för barn att ha båda sina föräldrar delaktiga i sitt liv. Däremot, om exempelvis den ena föräldern har utövat fysiskt eller psykiskt våld mot barnet eller i övrigt brustit i utövandet av vårdnaden, så är ensam vårdnad till den andra föräldern sannolikt det bättre alternativet utifrån barnets bästa.

Boende och umgängesrätt
När frågan om vårdnaden prövas av domstol kan även frågan om boende och umgänge prövas samtidigt. Det är inte nödvändigtvis så att en gemensam vårdnad därutöver resulterar i ett växelvis boende. Även dessa frågor avgörs utifrån barnets bästa. I normalfallet brukar det anses vara barnets bästa att barnet har kontakt med båda sina föräldrar ungefär lika mycket. Det finns dock situationer där exempelvis en förälder har utövat våld mot barnet och därför inte anses lämplig att ha barnet boende hos sig. I dessa fall kan domstolen istället besluta om att den föräldern ska få umgängesrätt, exempelvis någon dag i månaden och under uppsikt av en annan person.  

Barnets vilja i vårdnadstvister
I alla frågor som rör vårdnad, boende och umgänge är domstolen är skyldig att ta hänsyn till barnets vilja, då det ingår i bedömningen om barnets bästa att ta hänsyn till barnets vilja i den mån det går. Detta kan vara svårt när barnet är väldigt litet och har begränsade möjligheter att framföra sin vilja, men domstolen ska lägga vikt vid barnets vilja och framförallt desto äldre barnet blir.

Vi kan hjälpa dig!
Vårdnadstvister kan vara emotionella, komplicerade och energikrävande. Behöver du hjälp med att skriva ett vårdnads-, boende- eller umgängesavtal eller är du i behov av ett juridiskt ombud i en vårdnadstvist? Varmt välkommen att kontakta oss på Juridium så hjälper vi dig vidare!