Bank- och finansrätt

Bank- och finansrätt behandlar den del av juridiken som berör bankernas och finansbolagens verksamhet och hur kreditgivning ska skötas. Bank- och finansrätt innefattar frågor om värdepappershandel, obligationsemissioner samt förvärvsfinansiering. Andra områden som hör hit är fastighets- och projektfinansiering samt andra typer av lånefaciliteter. Det är inte ovanligt att området berör komplexa ärenden rörande investeringar, garantier och anslutande finansieringsfrågor.

Bank- och finansområdet kan innebära dels nationellt, dels internationellt arbete och relationsskapande inom affärsområdet.

Finansregulatoriska frågor och compliance-relaterade ärenden kan vara bestående av:

● Tillståndsansökningar.

● Upprätta och revidera policyer och styrdokument samt riktlinjer av olika slag och karaktär.

● Rättsliga utredningar.

● Stöttning inom samtliga typer av ärenden mot Finansinspektionen eller Skatteverket.

Bolag vilka kan komma att behöva ovanstående tjänster kan vara klienter såsom:

● banker och försäkringsbolag

● AIF-förvaltare

● värdepappersbolag

● betaltjänstleverantörer

● börser och andra finansiella institut inom alla typer av ärenden med anknytning till det finansregulatoriska området och compliance

● andra aktörer som utövar tillståndspliktig verksamhet eller

● statliga myndigheter.