Familjerätt

Familjerätt är den del av civilrätten som reglerar familjens rättsställning och familjemedlemmars rättigheter och förpliktelser gentemot varandra och utomstående. I begreppet familjerätt innefattas bland annat arvsrätt, lagar rörande barn, ingående och upplösning av parförhållanden samt makar och sambos förhållanden.

Arvsrätt
Arvsrätten reglerar vem som efter en persons död har rätt till dennes samlade ägodelar. Rätten till arv kan baseras antingen på släktskap eller på ett testamente.

En av de största skillnaderna mellan att vara gift och att leva i ett samboförhållande är att makar ärver varandra – det gör inte sambos. När det gäller barns arvsrätt får gemensamma barn vänta på sin del av arvet till dess att båda föräldrarna har gått bort. Eventuella särkullbarn, barn till den avlidne, har dock rätt till sin del av kvarlåtenskapen direkt. Arvet fördelas enligt vissa bestämda principer. Om exempelvis en man med två barn går bort och saknar testamente har barnen rätt till hälften av kvarlåtenskapen var – detta kallas för deras arvslott. Hälften av arvslotten kan testamenteras bort, den andra halvan utgör laglott. Laglotten kan inte testamenteras bort, det har barnen alltid rätt till. Finns det ett giltigt testamente kan det alltså inte påverka barnens rätt till en fjärdedel av faderns kvarlåtenskap. Om en person utan barn dör ärver dennes föräldrar kvarlåtenskapen i första hand. Även syskon, mor- och farföräldrar, barnbarn och mor-/farbröder och fastrar/mostrar kan vara arvsberättigade. Kusiner ärver dock inte varandra. Finns det inga arvingar och inte heller ett giltigt testamente tillfaller kvarlåtenskapen Allmänna arvsfonden.

Barns rätt
I Sverige räknas alla personer under 18 års ålder som barn. Barn anses ha begränsad rättshandlingsförmåga och får därför inte ingå avtal, förvärvsarbeta eller ingå äktenskap. Undantag finns dock, som baseras på föräldrarnas godkännande.

Föräldrar har underhållsskyldighet baserat på sin ekonomiska förmåga utifrån vad som kan anses som skäligt. Underhållsskyldigheten gäller till dess att barnet fyllt 18 år. Om barnet fortfarande går i gymnasiet eller motsvarande gäller underhållsskyldigheten tills barnet fyllt 21 år.

Barnets bästa är avgörande i frågor om vårdnad, boende och umgänge. Hänsyn ska alltid tas till barnets vilja, dock med beaktande av barnets ålder och mognad. I regel anses gemensam vårdnad vara en del av principen om barnets bästa. En domstol kan dock fatta beslut om enskild vårdnad för en av föräldrarna, exempelvis om det finns uppenbara samarbetssvårigheter dem emellan. Domstolen kan inte heller besluta om gemensam vårdnad om båda föräldrarna motsätter sig det.

Samboförhållande
Ett samboförhållande definieras som att två ogifta personer stadigvarande bor tillsammans och har ett gemensamt hushåll. Detta registreras inte hos någon myndighet, varför det alltid förekommer en viss osäkerhet vid bedömning av om ett samboförhållande föreligger eller inte. Ett samboförhållande upplöses genom att någon av dem går bort, ingår äktenskap eller att personerna flyttar isär. Det finns ingen bestämd åldersgräns för att få ingå ett samboförhållande.

Äktenskap
Ett äktenskap ingås genom vigsel – borgerligt eller kyrkligt. Vigseln föregås av en hindersprövning för att säkerhetsställa att personerna inte är nära släkt med varandra eller att någon av dem redan är gift. För att få ingå äktenskap måste båda parterna vara minst 18 år gamla, om inte särskilda skäl föreligger. Äktenskapet kan liknas vid ett avtal med vissa rättsverkningar, som exempelvis rätt till arv. Äktenskap upphör genom dom om äktenskapsskillnad, eller om någon av parterna går bort.

Samboavtal-och-äktenskapsförord
När kärleken är så ny och härlig glömmer man lätt bort att man riskerar att drabbas av ekonomiska konsekvenser om samboförhållandet eller äktenskapet upphör. Genom att skriva ett samboavtal eller äktenskapsförord skyddar man sig själv och sin partner. Det är särskilt upprättade avtal som reglerar hur tillgångar och skulder skall fördelas när relationen upphör.

Bodelning
Bodelning är den fördelning av makar eller sambos gemensamma egendom som i regel sker om parförhållandet av någon anledning upplöses. Parterna kan göra en bodelning på egen hand, men om de inte kan komma överens om eller hur en bodelning ska gå till kan en bodelningsförrättare utses av allmän domstol. Bodelning ska alltid ske om någon av parterna går bort, innan fördelning av kvarlåtenskapen, samt vid upplösning av ett äktenskap. Vid upplösning av ett samboförhållande ska bodelning ske på begäran av någon av parterna. Både makar och sambos kan avtala om att bodelning inte ska ske, eller att bodelning inte ska ske avseende viss egendom. Makar gör detta genom äktenskapsförord och sambos kan istället välja att upprätta ett samboavtal.

Grundregeln vid bodelning är hälftendelning efter avdrag av eventuella skulder. Fördelningen kan dock i undantagsfall jämkas om resultatet skulle bli oskäligt i förhållande till relationens längd, personernas ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt.

De viktigaste lagarna inom familjerätten är:

Sambolag >>>

Äktenskapsbalk >>>

Ärvdabalk >>>

Vårdnadstvist
Vid en skilsmässa eller separation påverkas alla inblandade känslomässigt av situationen. Föräldrarna ställs inför tuffa val som har med barnets vårdnad att göra och i vissa fall kan kommunikationssvårigheter mellan föräldrar leda till att det går ut över barnet. Då kan det vara bra att ta hjälp av en jurist för att hitta en lösning via en vårdnadstvist. 

Skilsmässa
En skilsmässa är en känslosam tid samtidigt som många frågor uppstår. Hur gör jag och vad händer med mina barn och mitt boende? Vi på Juridium hjälper dig med allt som har med skilsmässan att göra.