Särskild företrädare för barn

En särskild företrädare för barn är en person som utses för att företräda ett barn i rättsliga frågor där barnet har en intressekonflikt med sina föräldrar eller vårdnadshavare. Det kan handla om situationer där barnets intressen står i konflikt med vårdnadshavarens intressen eller när vårdnadshavarens agerande kan skada barnet.

En särskild företrädare för barn kan utses av domstolen eller socialnämnden. Personen ska vara oberoende och ha god kunskap om barns rättigheter och intressen. Företrädaren ska också ha god kännedom om den aktuella situationen och barnets behov.

Uppdraget som särskild företrädare för barn innebär att företrädaren ska verka för att skydda barnets intressen i den rättsliga processen. Det kan exempelvis handla om att se till att barnets röst hörs i rätten och att domstolen tar hänsyn till barnets önskemål och behov. Företrädaren ska också informera barnet om vad som händer i den rättsliga processen och stödja barnet genom hela processen.

En särskild företrädare för barn kan utses i många olika rättsliga sammanhang, exempelvis vid föräldramål, vårdnadstvister eller vid tvångsvård av barn. Syftet med att utses en särskild företrädare är att säkerställa att barnets intressen är välrepresenterade i rättsliga processer och att barnets röst hörs.

Sammanfattningsvis är en särskild företrädare för barn en person som utses för att företräda ett barn i rättsliga frågor där barnet har en intressekonflikt med sina föräldrar eller vårdnadshavare. Personen ska vara oberoende och ha god kunskap om barns rättigheter och intressen. Företrädaren ska verka för att skydda barnets intressen i den rättsliga processen och se till att barnets röst hörs.