Bolagsrätt

Bolagsrätt utgör grunden i affärsjuridiken då området hanterar förutsättningar och omständigheter för hur ett bolag fungerar som juridisk person. Vi arbetar dagligen med frågor som berör olika typer av bolagsformer såsom aktiebolag, handelsbolag och kommanditbolag.

Ägarbyten/ företagsöverlåtelse

Inom bolagsjuridiken ingår bland annat ägarbyten där avtal om företagsöverlåtelse är en avgörande del. Områden som är viktiga inom företagsöverlåtelser är bland annat generationsskiften, skatterättsliga regler och den kompetensrekryteringen som kan behövas.

Inkråmsöverlåtelse

Företagsöverlåtelser kan genomföras antingen genom köp av ett helt aktiebolag, eller genom att överlåta det väsentliga innehållet i ett bolag – s k inkråmsöverlåtelse. En typisk inkråmsöverlåtelse innebär överlåtelse av ett kund- eller patientregister, med eller utan överlåtelse av lokal.

Bolagsbildning

Med bolagsbildning menas bland annat att skriva stiftelseurkund, bolagsordning och aktieägaravtal. Ett aktieägaravtal reglerar parternas roller i bolag, men även andra villkor som är avgörande för styrelsen/ledningen inom bolaget. Aktieägaravtalet är oftast ett hemligt avtal som reglerar förhållandet mellan aktieägarna medan bolagsordningen är ett offentligt dokument.