Migrationsrätt

Migrationsrätt är ett brett rättsområde som behandlar utländska medborgares rätt att uppehålla sig i Sverige. Det kan handla om allt från att söka asyl när man behövt lämna sitt hemland, till att söka uppehållstillstånd eller att ansöka om arbetstillstånd för att kunna arbeta i Sverige. Regelverket inom migrationsrätten kan vara svår att överblicka varför det är en god idé att kontakta en jurist inom området. På Migrationsverkets webbplats kan du läsa mer om hur det fungerar.

Uppehållstillstånd på grund av arbete
Huvudregeln vid ansökan om uppehållstillstånd på grund av arbete är att ansökan ska göras från hemlandet. Man ska då ha ett anställningserbjudande från en arbetsgivare i Sverige. Arbetstillstånd kan också bli aktuellt för den som fått avslag på sin asylansökan men under tiden skaffat sig en varaktig anställning i Sverige. Det kallas för spårbyte. Det finns en mängd villkor som måste vara uppfyllda för att ett uppehållstillstånd på grund av arbete ska beviljas. Om du har haft ett beviljat arbetstillstånd finns det också möjlighet att ansöka om ett förlängt sådant.

Uppehållstillstånd på grund av anknytning
Om du har uppehållstillstånd i Sverige och vill ha hit en anhörig kan personen ansöka om uppehållstillstånd på grund av anknytning till dig. Det kan i sådana fall finnas krav på att du som är i Sverige har viss inkomst och bostad. Processen kan vara påfrestande eftersom den tar lång tid. Många gånger vill Migrationsverket ha flera kompletteringar. Tillståndet ska beviljas innan inresan till Sverige. I många fall finns också krav på att den som du flyttar till ska kunna försörja dig men också att bostaden är tillräckligt stor för er båda att bo i. Enligt huvudregeln ska den som ansöker om uppehållstillstånd kunna styrka sin identitet – något som vanligtvis görs genom att visa upp ett giltigt hemlandspass.

Uppehållstillstånd på grund av skyddsskäl
Den som flyr från sitt hemland har alltid rätt att söka asyl i Sverige. Du som flykting befinner dig många gånger i en utsatt situation och kan hamna i en process som varar i flera år. Du har under asylprocessen rätt till ett offentligt biträde, det vill säga en jurist som hjälper dig med den juridiska delen av processen. Detta ställer krav på goda kunskaper, dels inom svensk och internationell rätt, dels kunskaper om förhållanden i olika länder.

Asyl
Asyl är ett skydd som beviljas utlänningar som inte kan eller vill återvända till sitt ursprungsland på grund av rädsla för förföljelse. Om asylsökanden lyckas får man flyktingstatus och får stanna i landet på obestämd tid.

Man kan ansöka om asyl på Migrationsverkets ansökningsenheter eller direkt hos gränspolisen vid inresan. Vid denna ansökningsprocess kan ett asylrättsbiträde bistå med hjälp. Du har rätt till ett offentligt biträde från början till slut.

Asylregler
Den som vill få skydd i Sverige ska lämna in sin ansökan om asyl hos gränspolisen när han eller hon reser in i Sverige, eller på en av Migrationsverkets ansökningsenheter.

Migrationsverket kan inte godkänna en ansökan om asyl som lämnas in vid en svensk ambassad. Den som inte har möjlighet att ta sig till Sverige för att söka skydd kan vända sig till UNHCR.

Det är Dublinförordningen som avgör var inom EU ansökan ska prövas.

Asylsökande
Asylsökande är den som tar sig till Sverige och ansöker om skydd (asyl) här, men som ännu inte har fått sin ansökan avgjord.

Skäl för att bevilja asylsökande uppehållstillstånd

Sverige har skrivit under FN:s flyktingkonvention. Det betyder bland annat att Sverige ska pröva varje persons ansökan om asyl individuellt.

I den individuella prövningen ingår att ta hänsyn till den sökandes könsidentitet och sexuella läggning; om den sökande exempelvis är homo- eller bisexuell eller är en transperson.

Sverige ska ge uppehållstillstånd till den som är flykting enligt FN-konventionen men också till alternativt skyddsbehövande i enlighet med EU:s gemensamma regler.

Flykting
Enligt flyktingkonventionen, svensk lag och EU-regler är du flykting om du har välgrundade skäl att vara rädd för förföljelse på grund av

 • - Ras
 • - Nationalitet
 • - religiös eller politisk uppfattning
 • - kön
 • - sexuell läggning eller
 • - tillhörighet till viss samhällsgrupp.

Förföljelsen kan komma från hemlandets myndigheter. Det kan också vara så att myndigheterna inte kan eller vill ge skydd mot förföljelse från enskilda personer eller grupper.        

Den som bedöms vara flykting får en flyktingstatusförklaring som är en internationellt erkänd status grundad på både FN:s flyktingkonvention och EU-regler.

Den som har flyktingsstatusförklaring får normalt uppehållstillstånd i tre år.

Alternativt skyddsbehövande

Som alternativt skyddsbehövande bedöms den som

 • - löper risk att straffas med döden
 • - löper risk att utsättas för kroppsstraff, tortyr, annan omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning eller
 • - som civilperson löper allvarlig risk att skadas på grund av väpnad konflikt.

Den som bedöms vara alternativt skyddsbehövande får en alternativ skyddsstatusförklaring som grundas på EU-regler.

Den som har skyddsstatusförklaring får normalt uppehållstillstånd i 13 månader.

Undantag från rätten till skydd
Om det under utredningen av din ansökan framkommer att du har begått krigsbrott, brott mot mänskligheten annat grovt brott, eller om du utgör ett hot mot rikets säkerhet, kan du inte få asyl i Sverige. Du kan ändå få ett tidsbegränsat uppehållstillstånd om du inte kan återvända till ditt hemland på grund av att du riskerar att dödas eller förföljas där.

Uppehållstillstånd i andra fall
I undantagsfall kan en person få uppehållstillstånd trots att han eller hon inte behöver skydd mot förföljelse eller uppfyller kraven för uppehållstillstånd på någon annan grund. Det krävs då synnerligen ömmande omständigheter för vuxna, och det något lägre kravet särskilt ömmande omständigheter för barn. När Migrationsverket fattar beslut görs en samlad bedömning av personens hälsotillstånd, anpassning till Sverige och situationen i hemlandet.

Säkert ursprungsland
Migrationsverket har en lista på så kallade säkra ursprungsländer. För att ett land ska bedömas som ett säkert ursprungsland behöver flera kriterier vara uppfyllda.

Asylsökande barn
Lagen säger att Migrationsverket ska ta särskild hänsyn till barnets bästa. Alla barn, som kan och vill, har rätt att tala och bli lyssnade på. Barns asylskäl ska prövas särskilt – ett barn kan ha andra asylskäl än vad föräldrarna har. När barnets asylskäl ska prövas ska handläggaren, så mycket som möjligt, anpassa utredningen efter barnets ålder, mognad och hälsa. Barnet har rätt att ha en vuxen med sig vid utredningen. Det kan vara en förälder, en annan vårdnadshavare, en god man och/eller ett offentligt biträde.

Krav för medborgarskap

För att kunna bli svensk medborgare ska du

 • - ha fyllt 18 år
 • - kunna styrka din identitet
 • - ha uppfyllt kraven för hemvist vilket innebär att du ska ha bott i Sverige en viss tid
 • - ha levt ett skötsamt liv i Sverige
 • - ha permanent uppehållstillstånd (ett tidsbegränsat uppehållstillstånd gäller inte) eller ha uppehållsrätt eller uppehållskort (gäller dig som är EU-medborgare eller anhörig till EU-medborgare)  eller ha uppehållsstatus (gäller dig som är brittisk medborgare eller anhörig till sådan).