Skatterätt

Skatterätt
Skatterätten är en del av den offentliga rätten och behandlar all typ av beskattning. Då beskattning innebär en betungande förpliktelse, får skatt endast tas ut med stöd i lag. Av denna anledning är legalitetsprincipen en grundläggande princip inom skatterätten. Dessa lagstöd återfinns framför allt i Inkomstskattelag (1999:1229) (inkomstskattelagen) och behandlar skattskyldigheten för såväl privatpersoner som företag.

Varför betalar vi skatt?
Syftet med beskattning är att säkerställa finansieringen av den offentlig sektorn och bidra till ett väl fungerande samhälle. Skatteintäkterna används för att driva skola, hälso- och sjukvård, rättsväsende, försvar och övrig välfärd. Skatt kan även användas för att försöka styra människors konsumtionsvanor och för att minska olika negativa konsekvenser. Detta brukar ske genom så kallad punktskatt, vilket är en extra indirekt skatt som läggs på specifika varor. Några exempel är på punktskatter är tobaksskatt och alkoholskatt.

Vem behöver betala skatt?
Fysiska personer, det vill säga privatpersoner, ska betala skatt om de är skattskyldiga. En person kan vara antingen obegränsat skattskyldig eller begränsat skattskyldig. Det är i huvudsak din hemvist som avgör om du är obegränsat eller begränsat skattskyldig. Den som bor i Sverige, den som stadigvarande vistas i Sverige och den som har väsentlig anknytning till Sverige och som tidigare har varit bosatt här, anses vara obegränsat skattskyldig i Sverige. Om du är folkbokförd i Sverige anses du vara bosatt i landet. Med stadigvarande vistas i Sverige menas den som befinner sig i Sverige i minst sex månader i följd. Du som tidigare varit bosatt i Sverige kan anses ha väsentlig anknytning till Sverige om du fortsatt har familj, bostad och andra viktiga tillgångar i landet. Att vara obegränsat skattskyldig innebär att alla inkomster från Sverige och utlandet ska beskattas i Sverige. Den som inte är obegränsat skattskyldig i Sverige, kan istället vara begränsat skattskyldig i Sverige. Vid begränsad skattskyldighet beskattas inte all inkomst, utan endast viss inkomst.

Juridiska personer, exempelvis aktiebolag, ska betala skatt om de är skattskyldiga. Även juridiska personer kan vara antingen obegränsat skattskyldiga eller begränsat skattskyldiga. Juridiska personer är obegränsat skattskyldiga om de på grund av registrering, platsen för styrelsens säte eller någon annan sådan omständighet är att anse som svenska juridiska personer. Vid obegränsad skattskyldighet ska alla inkomster från Sverige och utlandet beskattas. Utländska juridiska personer är däremot endast begränsat skattskyldiga, och beskattas endast för vissa inkomster.

För att inte riskera att en person dubbelbeskattas i två olika länder för samma inkomst, är det vanligt att skatteavtal slutits mellan Sverige och andra länder. Dessa skatteavtal reglerar då i vilket land som beskattning ska ske och för vilken inkomst.

När behöver man betala skatt?
För fysiska personer delas de beskattningsbara inkomsterna in i inkomstslagen; tjänst, näringsverksamhet och kapital.

Inkomstslaget tjänst
Inkomstslaget tjänst består av förvärvsinkomster, det vill säga inkomst från exempelvis anställning eller pension. Detta inkomstslag omfattas av kommunal skatt och statlig skatt. Hur hög skatten är beror på hur hög inkomst du har och vilken kommun du är skriven i. Den kommunala skatten brukar i snitt vara 32 procent. Den statliga skatten är 20 procent men tas endast ut på inkomster som är högre än skiktgränsen. För 2023 är skiktgränsen 49 875 SEK i månaden. Skiktgränsen gäller den inkomst du har efter att grundavdraget har dragits bort.

Inkomstslaget näringsverksamhet
Till inkomstslaget näringsverksamhet räknas inkomster och utgifter på grund av näringsverksamhet. Med näringsverksamhet avses förvärvsverksamhet som bedrivs yrkesmässigt och självständigt. Med förvärvsverksamhet innebär att det ska röra sig om en verksamhet med vinstdrivande syfte. Hobbyverksamheter utan vinstsyfte räknas inte hit. Även innehav av näringsbostadsrätt eller näringsfastighet, exempelvis hyreshus eller jord- eller skogsbruk, räknas som näringsverksamhet. Juridiska personer beskattas endast enligt inkomstslaget näringsverksamhet och betalar endast statlig inkomstskatt.

Inkomstslaget kapital
Till inkomstslaget kapital räknas inkomster på grund av innehav av tillgångar och skulder, och i form av kapitalvinster och kapitalförluster. Det kan exempelvis röra sig om utdelning på aktier och andelar eller ränta på banktillgodohavanden, obligationer och andra fordringar. Överskott i inkomstslaget kapital omfattas av statlig skatt på 30 procent, medan underskott i inkomstslaget kapital ger rätt till skattereduktion.

När behöver man inte betala skatt?
Vissa inkomster är skattefria och beskattas därför inte. Inkomster du fått genom arv, testamente, gåva eller bodelning är skattefria. Detsamma gäller de flesta spelvinster och tävlingsvinster. Även inkomster vid försäljning av vilt växande bär, svamp och kottar som du har plockat själv är skattefria upp till 12 500 kronor.

Vad är skattebrott?
En person kan dömas för skattebrott om denne uppsåtligen på annat sätt än muntligen lämnar oriktiga uppgifter till en myndighet eller underlåter att lämna en kontrolluppgift eller någon annan föreskriven uppgift till en myndighet. För att dömas för brott ska de oriktiga uppgifterna eller bristen på uppgifter inneburit en fara för att skatt undandras det allmänna eller felaktigt tillgodoräknas eller återbetalas till den skatteskyldige eller någon annan. För att en sådan fara ska anses föreligga är det tillräckligt att felet sannolikt inte skulle upptäckas vid normala rutinmässiga kontroller. Det är exempelvis olagligt att jobba svart, då det innebär att oriktiga uppgifter lämnas som innebär att skatteintäkter undandras det allmänna och i stället tillgodoräknas den skatteskyldige. Straffet för skattebrott är fängelse i högst två år eller om brottet är grovt, högst sex år.

Hjälp med skatterådgivning?
Skatterätten är komplex och innehåller en rad undantagsbestämmelser och särskilda regler som kan uppfattas som komplicerade. Det finns många bra sätt att skatteplanera men det kan vara svårt att veta hur man ska göra, särskilt när det kommer till reglerna som gäller för fåmansbolag. Varmt välkommen att kontakta oss på Juridium om ni önskar hjälp eller har frågor inom skatterätten.